Bygg- och färdigställandeförsäkringarna

Motion 2018/19:1742 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att helt slopa den icke-obligatoriska byggfelsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för färdigställandeförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Byggfelsförsäkringen skapades för ökad trygghet vid byggnation. 2014 ändrades regelverket och byggfelsförsäkringen upphörde att vara obligatorisk. Den ersattes istället av en ny färdigställandeförsäkring. Anledningen var att det var få som fick ut ersättning från sin byggfelsförsäkring och att konkurrensen i branschen var dålig. Bland annat Konsumentverket ifrågasatte systemet och krävde en översyn.

Trots detta ställer en del kommuner fortfarande krav på att en byggfelsförsäkring ska finnas vid nybyggnation av bostäder. Det har också visat sig att delar av problematiken kvarstår även med den nya färdigställandeförsäkringen. Fortsatt är det svårt att få ut ersättning från försäkringen och det finns en rad undantag från skyddet.

Dessutom flyttas delar av ansvaret för byggfel på ett otydligt sätt från entreprenören till byggherren vilket skapar problem när varken entreprenörens ansvarsförsäkring eller byggherrens påtvingade byggfelsförsäkring täcker eventuella skador orsakade av byggfel. Den stora vinst som försäkringsbolagen redovisar visar på de onödigt höga premier som tas ut, vilka möjliggörs av att försäkringen fortsatt är obligatorisk.

Något som ofta pekas ut som ett problem vid nybyggnation är de höga byggkost­naderna. Också av den anledningen finns det anledning att se över byggfelsförsäkringen och färdigställandeförsäkringen som idag kan innebära en stor kostnad för byggherren. Det kan ses som en onödig kostnad eftersom det betalas ut väldigt lite från försäkringen ställt mot vad det kostar att teckna den.

 

 

Sofia Westergren (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)