Bunkeflomodellen

Motion 2012/13:Ub339 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom den allmänna skolan skapa intresse för den s.k. Bunkeflomodellen som ett sätt att skapa förutsättningar både för friskare elever och för bättre inlärningsresultat.

Motivering

Den så kallade Bunkeflomodellen väcker uppmärksamhet. Den medverkar till bättre skolresultat och friskare skolungdomar.

Bunkeflomodellen initierades av ortopeden Per Gärdsell redan 1999. Det började som en studie i utvecklingen av benmassa hos flickor på två olika grundskolor i Bunkeflo, Malmö. Undersökningen utvecklades sedan till att jämföra barns akademiska, fysiska och mentala utveckling beroende på hur ofta man hade fysisk aktivitet i skolan. Den ena skolan hade vanlig gympa, dvs. två gånger i veckan, och den andra hade fysisk aktivitet 45 minuter varje dag.

Långtidsstudien har presenterats och resultatet är slående. Eleverna följdes från första till nionde klass och skolan med daglig fysisk aktivitet hade 96 procent gymnasiebehörighet bland sina elever. Enbart 89 procent av eleverna från skolan med vanlig gympa hade betyg nog för att söka till gymnasiet. Särskilt bland pojkar är skillnaden stor. Endast 83 procent av pojkarna med vanlig gympa hade gymnasiebehörighet mot dagligen fysiskt aktiva där hela 96 procent hade fullständiga betyg. Ur ett nationellt perspektiv skulle det innebära cirka 7 000 fler pojkar med gymnasiebehörighet varje år!

Vidare visar studien tydligt att eleverna har lättare att koncentrera sig, sitta still och att de orkar mer under dagen. Rent fysiskt får barnen mycket bättre motorisk förmåga, stärkt benmassa och minskar riskerna att utveckla fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Per Gärdsell menar också att det fysiska beteendet dessutom innebär ett socialt beteende och att de mer fysiskt aktiva eleverna uppvisar starkare självkänsla och större tillit till egen förmåga.

I Sverige riktar vi ofta särskilda punktinsatser, såsom mattelyft, för att stärka vår skola. Bunkeflomodellen som generell satsning skulle kunna vara gynnsam på flera plan.

Stockholm den 4 oktober 2012

Hans Wallmark (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)