Bullerservitut

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att införa bullerservitut vid nybyggnationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det ett flertal markägare som inte tillåts bygga fler hus på sin fastighet eftersom den ligger i närheten av flygplatser, järnväg, skjutfält m.m. och det före­kommer höga bullernivåer.

Detta blir ett stort hinder då t.ex. generationsskifte blir aktuellt inom jordbruket och man hindras att bygga fler bostäder på fastigheten. I förlängningen så urholkar detta vårt behov av en levande landsbygd och möjligheter att bedriva jordbruk och bo och leva på landsbygden.

Denna fråga har länge varit aktuell i mitt hemlän, Jönköping, där försvaret har ett stort övningsfält utanför Skillingaryd.

Det finns många fastigheter som ligger i anslutning till skjutfältet, och har så gjort i många år. Militären och fastighetsägarna lever sida vid sida och fastighetsägarna är väl medvetna om att det skjuts på skjutfältet och har inga klagomål på detta. När man nu vill bygga ytterligare hus på fastigheten så avslås detta med hänvisning till skjutfältet och bullernivåerna där.

En översyn av lagstiftningen bör snarast göras så att det finns möjlighet att införa bullerservitut i förekommande fall.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)