Buller från vindkraftverk

Motion 2013/14:MJ333 av Lars Gustafsson (KD)

av Lars Gustafsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över placeringar av och gränsvärden för buller från vindkraftverk.

Motivering

Riksdagens beslut om en sammanhållen klimat- och energipolitik innebär en mycket stor satsning på vindkraft på både land och hav. I takt med den landbaserade utbyggnaden uppstår ofrånkomligt en konflikt mellan olika intressen. För människor som flyttat till landsbygd, kanske i sökande efter tystnad, får idag sin livsmiljö radikalt förändrad när högresta byggnadsverk i form av vindkraftsanläggningar uppförs i nära anslutning till deras bostäder. Ska man få acceptans för etablering av vindkraft fordras att störning och miljöpåverkan minskar.

Dagens regler anger en maximal ljudbild på 40 dB(A) mätt från en boningsfastighets väggar. Den som önskar vistas ute på sin gård får därmed acceptera en högre ljudnivå. Forskning vid Karolinska Institutet har visat att bullret från vindkraftverken är underskattat. Var tredje person uppger att de blir mycket störda även om bullret inte överskrider 40 dB(A) intill bostaden. Störd nattsömn, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom har rapporterats som ett ”wind turbine syndrome” i USA. En studie från 2009 av dr Nina Pierpoint visar att påverkan på hälsan från vindkraftverk är relaterat till avstånd. Uppsalaforskaren Conny Larsson visar också att olika atmosfäriska och väderrelaterade förhållanden inverkar på störningarnas radie, på sätt som inte hittills beaktats.

En växande opinion föranleder nu kommuner att inlägga veto i samband med att de tar ställning till bygglov för nya vindkraftverk. De ökade motsättningarna mellan boende som eftersträvar en bullerfri miljö och vindkraftsaktörer som gjort sig gällande på flera håll i Sverige föranleder mig att efterlysa en regeländring. Det kommunala vetot är en förutsättning för fortsatt vindkraftsbyggande, men för att det ska fungera behöver gränsvärden för buller ses över. De atmosfäriska och väderrelaterade faktorerna måste också tas med i beräkningar vid placering av verken.

Stockholm den 20 september 2013

Lars Gustafsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)