Budapestkonventionen

Motion 2019/20:2331 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skyndsamt ratificera den s.k. Budapestkonventionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ännu inte ratificerat Europarådets it-brottskonvention, den s.k. Budapest­konventionen. Konventionen syftar i huvudsak till att harmonisera lagstiftning och förenkla internationellt samarbete gällande it-relaterad brottslighet. För brottsbekämp­ande myndigheter skulle detta innebära förenklingar i förfarandet att få åtkomst till misstänkt övergreppsmaterial som lagras på molntjänster vars servrar är placerade i andra länder. Något som kan leda till att eventuell digital bevisning kan säkerställas i tid och därmed utredas vidare. Sverige signerade Budapestkonventionen vid dess tillkomst 2001 men har alltså, som ett av två länder i EU, ännu inte ratificerat den ännu. Det är av yttersta vikt att barn skyddas mot kränkningar, brott, våld eller andra övergrepp. Dessa sker numera ofta online. I Ecpats hotline-rapport från 2018 kan man läsa: ”Det blir allt­mer vanligt att lagra övergreppsmaterial i molntjänster. Utifrån ett brottsbekämpande perspektiv är detta problematiskt då svensk polis är förhindrad att genomsöka uppgifter som en misstänkt har lagrat i en molntjänst vars server är placerad utanför Sverige. I de fallen måste en åklagare begära rättshjälp från det land där servern är placerad. En sådan begäran innebär en process som ofta tar tid, vilket avsevärt försvårar och ibland omöjlig­gör polisens arbete att i tid säkra eventuella bevisuppgifter.

Elektronisk bevisning krävs i omkring 85 procent av alla brottsutredningar, och i två tredjedelar av dessa undersökningar är det nödvändigt att inhämta bevis från leverantörer av onlinetjänster som är baserade i en annan jurisdiktion. För närvarande har de största


tjänsteleverantörerna säte i USA. Med anledning av detta vill jag att riksdagen tillkänna­ger för regeringen att överväga möjligheterna att ratificera den så kallade Budapestkon­ventionen.

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)