Brukaravgifter i stället för trängselskatt

Motion 2022/23:1155 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att nyttja brukaravgifter i stället för trängselskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trängselskatten i Göteborg bör avskaffas och ersättas med brukaravgifter. Göteborg har ett stort behov av ny infrastruktur och ökad framkomlighet. Det finns många bra projekt i det västsvenska paketet, men finansieringen av paketet är något göteborgarna tidigare röstat ner i en folkomröstning. De styrande i Göteborg valde trots detta att gå vidare med att införa trängselskatt. Infrastruktur är dyrt, men det är inte lika motiverande att betala skatt för något man redan haft sedan länge. Ser man på tex Norge, där man bygger en ny tunnel, en bro eller kanske en helt ny väg som ger ett nytt mervärde, så beläggs denna med en brukaravgift tills bygget är betalt.

 

Sundsvall och Motala har liknande avgifter, - infrastrukturavgifter. I båda dessa städer får man ny infrastruktur som förbättrar trafiken och förkortar restiden och erlägger en avgift för att nyttja den till dess broarna är betalda. Därefter tas avgiften bort.

Göteborg och Stockholm har ett annan modell, där man får betala en trängselskatt, - en skatt som inte minskar trängseln eller förbättrar framkomligheten. Skatten ska dock betala för byggande av infrastruktur i Göteborg och Stockholm. I Göteborg var en majoritet emot trängselskatter, vilket bör respekteras politiskt. Nu byggs det för fullt i våra städer och avtal är skrivna, infrastrukturen kommer behövas men finansieringen av den kan förändras. För att få en större acceptans för dessa investeringar bör man ta bort trängselskatterna och förändra dem till brukaravgifter istället.

 

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)