Brottsförebyggande arbete redan från vaggan

Motion 2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hembesök hos förstagångsföräldrar i enlighet med Rinkebymodellen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hembesök av en bibliotekarie och en förskollärare för förstagångsföräldrar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erbjuda förstagångsföräldrar ett bokpaket på lämpligt språk och ytterligare ett bokpaket vid ett återbesök och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den mediala debatten har brott och straff de senaste åren varit en dominerande fråga. Åtgärderna som fått störst utrymme i debatten är de som handlar om fler poliser och längre straff. Samtidigt vet vi att de bästa åtgärderna för att minska antalet brott är de långsiktiga och förebyggande. Den sociala hållbarheten är en central del av Miljö­partiets politik och en av tre pelare i begreppet hållbar utveckling. Det samhälle vi vill lämna över till våra barnbarn ska inte bara vara ekologiskt och ekonomiskt hållbart utan måste även vara ett samhälle där människor lever tillsammans och hjälps åt oavsett vad de har för ekonomisk, kulturell eller geografisk bakgrund. Liksom klimathotet är detta något vi behöver ta krafttag för att uppnå redan nu. Vi behöver bygga allianser med människor som bor i brottsutsatta områden, öka känslan av delaktighet och stärka framtidstron. Men det kräver att samhället och dess institutioner upplevs som mer närvarande för alla.

Under mandatperioden har Miljöpartiet medverkat till ett nationellt brottsföre­byggande program, vi har satsat på fler poliser och vill utöka antalet områdespoliser som bygger relationer och förbättrar samverkan med lokalsamhället. En mer närvarande och lokalt förankrad polis stärker förmågan hos civilsamhället att stå upp emot kriminalitet. Vi har även satsat på skolan och investerat i välfärden. Vi arbetar också resolut för att bekämpa kriminalitet och förebygga nyrekryteringen in i kriminalitet. En bärande tanke vi har är att problem som påverkar invånarna måste tas på allvar och att människor själva ska få förutsättningar att vara en del av lösningarna.

Ett positivt exempel för att bryta utanförskap redan från början är den så kallade Rinkebymodellen där socialtjänstens familjeenhet tillsammans med en barnmorska från BVC gör ett antal hembesök hos förstagångsföräldrar. En utvärdering som Karolinska institutet genomfört visar att de deltagande familjerna kände en ökad trygghet i föräldrarollen, fick ökad kunskap om det svenska samhället och om vilket stöd som finns för föräldrar. Rinkebymodellen leder även till att fler barn vaccineras och fler börjar på förskola. Det finns flera lokala initiativ enligt den här modellen, bland annat i utsatta områden i Göteborg. Bra lösningar som prövats i liten skala kan sprida sig till fler om politiken hjälper dem på vägen. Därför vill Miljöpartiet göra Rinkebymodellen till en nationell satsning. Vi föreslår att förstagångsföräldrar erbjuds hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten när barnet är 2–15 månader.

Vi vet också att läsande är ett bra sätt att bryta klassgränser och överbrygga utanförskap och att forskning visar att barn vars föräldrar läser för dem klarar sin skolgång bättre. Vi vill därför även utöka satsningen genom att besöken förstärks med en bibliotekarie och en förskollärare. Föräldrarna erbjuds ett bokpaket på lämpligt språk och ytterligare ett bokpaket vid ett återbesök. I Biskopsgården i Göteborg genomförs en sådan satsning redan med goda resultat. Några av de positiva effekterna är att föräld­rarna oftare besöker bibliotek och öppen förskola. I den nationella satsningen vill vi att det ingår ett uttalat mål om att öka föräldrarnas benägenhet att låta barnen börja i förskola.

Sammanfattningsvis menar vi att dessa kombinerade insatser bidrar till att skapa förtroende mellan människor och samhällsinstitutioner, förstärker läsförmågan och stärker barn–föräldrar-relationen.

Det räcker inte att bekämpa kriminaliteten. Det är minst lika viktigt att bekämpa dess orsaker, kanske främst det mentala utanförskap och den bristande framtidstro som följer av socioekonomisk utsatthet och segregation. Här behövs klassisk miljöpartistisk långsiktig politik, som kännetecknas av begrepp som mellanmänsklig tillit, helhetssyn och framtidstro. Bara så bygger vi en socialt hållbar utveckling.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)