Bro över Ångermanälven

Motion 1992/93:T318 av Hans Dau (m) och Ulla Orring (fp)

av Hans Dau (m) och Ulla Orring (fp)
En nödvändig upprustning av E 4:an genom Norr- och
Västerbotten pågår sedan mitten av 1992 och nya delavsnitt
beräknas påbörjas under innevarande år. Denna
välbehövliga satsning på den för det nordnorrländska
näringslivet viktigaste pulsådern innebär att
transporttiderna förkortas och konkurrenskraften
därigenom ökas. Olycksriskerna blir väsentligt lägre och
miljöstörningarna reduceras.
Den absolut angelägnaste åtgärden på E 4:an, som
behöver vidtas för oss från de nordligaste länen, är dock en
ny förbindelse från Härnösand, över Ångermanälven och
fram till nuvarande E 4 söder om Ullånger. Denna
förbindelse är också livsviktig för industrierna och
servicenäringarna i norra Ångermanland.
Sandöbron
Den nuvarande bron -- Sandöbron -- är över femtio år
och i ett skick som inte tillåter dagens tunga trafik.
Vägstandarden på ömse sidor är dessutom mycket låg och
motsvarar på intet vis dagens krav. Smal vägbana, krokig
väg dragen genom flera mindre tätorter och kraftiga
stigningar kännetecknar E 4:an genom Ådalen. Detta
kombinerat med Sandöbrons bristande bärighet, som
tvingar den tyngre trafiken att ta en lång omväg över
Hammarbron, totalt nio mil för en tur- och returresa, talar
för snabba åtgärder.
Kärt barn har många namn
Den planerade bron vid Veda, som också kallas
Högakustenbron, har mötts av protester från särintressen
boende i området kring den nya sträckningen. Förebärande
miljöskäl har man försökt stoppa projektet.
Den nya bron måste dock enligt vår uppfattning
verksamt bidra till en bättre miljö genom att avståndet
kortas och de stora nivåskillnaderna försvinner. Något som
bl.a. medför betydande reduktion av utsläppen.
Alternativet, att renovera den gamla Sandöbron, visar
sig i princip dra lika mycket pengar samtidigt som den totala
trafiklösningen blir sämre.
Medel måste avsättas
Tidigare regeringars försummelser har skadat det
nordångermanländska och nordnorrländska näringslivet
och hämmat dess utvecklingsmöjligheter genom att denna
flaskhals blivit kvar. Av den nuvarande regeringens
betydande satsningar på infrastruktur måste därför
tillräckliga resurser reserveras ur de i budgetpropositionen
aviserade extramedlen för att åtgärda de uppenbara brister
som råder i detta område. Kommunikationsministern säger
i budgetpropositionen att ''en ny förbindelse över
Ångermanälven på väg E 4 kan förverkligas''. Vi anser att
riksdagen skall besluta att den skall förverkligas med
byggstart under 1993.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om användning av i budgeten
anvisade medel för infrastruktursatsningar för att
genomföra projektet med ny bro över Ångermanälven vid
Veda med byggstart under 1993.

Stockholm den 21 januari 1993

Hans Dau (m)

Ulla Orring (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)