Bristen på lärare i barnkunskap m.m.

Motion 1990/91:Ub700 av Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

av Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Uppsala är den enda ort i landet där man utbildar lärare
i barn- och ungdomskunskap med inriktning mot
gymnasieskolans vårdlinjer. I Göteborg och Umeå utbildas
lärare i kombinationen barnkunskap och annat ämne för
behovet i grundskolan.
I gymnasieskolan finns en 3-årig barn- och
ungdomsutbildning på försök. Utbildningen är
eftertraktad. Den har mer än tre sökande per
studerandeplats. Skolöverstyrelsen har i uppdrag att
utveckla en 3-årig utbildning med inriktning mot
barnomsorg/ungdomsverksamhet och fritidsverksamhet.
Med anledning av ovanstående kommer behovet av
lärare i barnkunskap och barn-och ungdomskunskap att öka
under 90-talet. Redan idag råder det brist på behöriga
lärare. Det är därför angeläget att åtgärder vidtas så att
behöriga lärare finns tillgängliga för den nya utbildningen.
Höstarna 1989 och 1990 har ingen behörig sökande
antagits i kombinationen barn- och ungdomskunskap vid
institutionen för lärarutbildning i Uppsala. Det har visat sig
svårt att rekrytera studenter till de praktisk-estetiska
ämnenas specialiseringar inom både grundskollärar- och
ämneslärarlinjen. Detta på grund av den dubbla
gymnasiebehörighet som krävs för att bli antagen.
Konsekvensen härav för ämnet barnkunskap/barn- och
ungdomskunskap är en ökad brist på behöriga lärare både i
grund- och gymnasieskolan.
Det är angeläget att åtgärder vidtas så att behöriga lärare
finns tillgängliga. En väg som bör övervägas är att det i ett
övergångsskede får startas en ettämnesutbildning i
barnkunskap/barn- och ungdomskunskap vid
barnavårdslärarlinjen vid Uppsala Universitet och/eller vid
de två andra utbildningsorterna i Umeå och Göteborg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om åtgärder för att avhjälpa bristen
på behöriga lärare i barnkunskap och barn- och
ungdomskunskap.

Stockholm den 25 januari 1991

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)