Bredda nollvisionen

Motion 2019/20:1529 av Emma Berginger (MP)

av Emma Berginger (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en breddad nollvision som innefattar även dem som dör och skadas av trafiken och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett uppdrag till Trafikverket att arbeta för en ökad aktiv mobilitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nollvisionen har utgjort ett framgångsrikt koncept för att arbeta med att minska antalet personer som dödas och skadas allvarligt av trafiken. Samtidigt vet vi i dag att trafiken har ett betydligt större påverkansområde än de olyckor som sker inom själva vägområ­det. År 2018 dödades 324 personer i trafiken enligt statistik från Transportstyrelsen. Det är en kraftig ökning jämfört med föregående år, då antalet uppgick till 252 dödade. Antalet svårt skadade var 2195 år 2018.[1]

Samtidigt orsakar trafikens luftföroreningar totalt omkring 3000 förtida dödsfall på ett år enligt Trafikverkets hemsida[2]. Utav dessa bedöms ca 2800 dödsfall bero på avgaser (partiklar, kvävedioxid med mera) och cirka 200 på slitagepartiklar.

För att uppnå nollvisionens långsiktiga mål om att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken bör även de som dödas eller allvarligt skadas av trafiken omfattas av nollvisionen, inte bara de som färdas i trafiken. På så sätt kan arbete med att minska barns utsatthet för luftföroreningar i städer (vilka leder till ökade fall av astma och andra hälsoproblem) komma att omfattas av nationella insatser inom ramen för nollvisionen.

Utöver trafikens påverkan på luftkvaliteten bidrar motorfordonstrafiken också till en mer stillasittande livsstil. I vissa sammanhang har stillasittandet jämförts med rökning och benämnts som ”vår tids cigarett”. Genom åtgärder för en ökad aktiv mobilitet, såsom transporter med gång och cykel, kan folkhälsan förbättras och en rad olika sjukdomar förebyggas. Trafikverket bör därför få i uppdrag att arbeta för ökad aktiv mobilitet.

Om vi menar allvar med att människor inte ska dö och skadas i vårt transportsystem bör nollvisionen breddas så att även de som dör och allvarligt skadas av trafiken exem­pelvis genom luftföroreningar eller en stillasittande livsstil inkluderas.

Emma Berginger (MP)


[1] Transportstyrelsen. Nationell officiell statistik (årsvis fr.o.m. 2006).

[2] 2019-09-29: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Luft/Vagtrafikens-utslapp/.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)