Bredda möjligheten att ge friskvårdsbidrag

Motion 2016/17:548 av Niclas Malmberg m.fl. (MP)

av Niclas Malmberg m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett breddat friskvårdsbidrag och tillkännager detta för regeringen.

Dagens lagstiftning

Arbetsgivare kan ge anställda skatte- och avgiftsfria personalvårdsförmåner. Exempel på sådana förmåner är motion och annan friskvård. Förutsättningen för att förmånen ska vara skatte- och avgiftsfri är att den är av mindre värde och inte kan bytas mot kontant ersättning. Förmånerna ska också rikta sig till alla anställda. Skatteverket specificerar inte vad ”mindre värde” är, men skriver att ett gymkort ryms inom detta.  I vissa fall kan en förmån bestå endast av en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten då ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle.

Bidrag till motion och friskvårdsbidraget gäller endast anställd personal. Det omfattar alltså inte studenter, enskilda näringsidkare eller delägare i handels- eller kommanditbolag.

Reglerna gör det möjligt för arbetsgivare att erbjuda anställda motion och friskvård på arbetsplatsen eller på vissa utvalda gym, friskvårdsföretag, sportanläggning och liknande. Sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning, som till exempel ridning, är inte undantagna från beskattning.

Ett breddat friskvårdsbidrag

Andelen människor som drabbas av stressrelaterade sjukdomar ökar, ofta till följd av situationen på arbetsplatsen. Det kan därför finnas skäl att förbättra möjligheterna till att ge friskvårdsbidrag. Vi har i en tidigare motion föreslagit att ridning bör kunna vara föremål för friskvårdsbidrag. Vi upprepar det förslaget, men vill samtidigt peka på hur friskvårdsbidraget kan breddas ytterligare. Vi vill att friskvårdsbidraget ses över så att all idrottsverksamhet ska betraktas som avdragsgill friskvårdsverksamhet för arbetsgivarna.

Forskningen visar att ett aktivt kulturliv ger positiva hälsoeffekter. I synnerhet pekas körsång ut som hälsofrämjande, men även regelbundet deltagande i musik-, konst-, teater- eller dansevenemang visar på positiva hälsoeffekter. Det är därför rimligt att även kulturaktiviteter kan inkluderas i synen på friskvårdsbidrag.

I dagsläget får ett skattefritt friskvårdsbidrag endast ges till anställda. Enskilda näringsidkare är därmed undantagna från skattebefrielsen, eftersom de inte räknas som anställda. En ytterligare utvidgning av friskvårdsbidraget skulle därför kunna vara att även låta denna grupp omfattas av rätten till friskvårdsbidrag.

Ekonomiska konsekvenser

Bortfallet av skatteintäkter för ett utvidgat friskvårdsbidrag i enlighet med ovannämnda förslag, d.v.s. med breddad syn på vilka aktiviteter som kan omfattas och om alla som driver enskild firma skulle utnyttja möjligheten, uppskattas till omkring 1 miljard kronor. Samtidigt vet vi att kostnaden för psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar orsakar kostnader för över 100 miljarder kronor/år. Om endast en procent av dessa kostnader uteblir genom den förbättrade hälsa som ett utökat friskvårdsbidrag kan förväntas bidra till är således en sådan reform samhällsekonomiskt positiv.

 

 

Niclas Malmberg (MP)

 

Emma Hult (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)