Bredda granskningsnämndens uppdrag

Motion 2021/22:1081 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en stärkt position för granskningsnämnden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Public service opartiskhet är grunden för verksamhetens legitimitet. Granskningsnämnden, som arbetar under Myndigheten för press, radio och tv, har i uppdrag att pröva huruvida innehållet i de program som public service levererar följer de regler som finns för sändningarna och att de följer principen om opartiskhet. Granskningsnämnden får dock endast granska enskilda inslag och därmed inte mer generella och övergripande delar av public service uppdrag. Vidare saknar granskningsnämnden sanktionsmöjligheter vilket gör nämndens praktiska möjlighet till inverkan mycket begränsad. Denna tandlöshet är ett problem för granskningsnämnden och riskerar i förlängningen att bli ett problem för public service. När den granskande kraften i praktiken saknar befogenheter riskerar det att underminera legitimiteten för public service.

För att inte förtroendet och tilltron till public service opartiskhet och saklighet ska urholkas är det viktigt att granskningsnämndens position stärks. Att exempelvis överväga införandet av sanktionsmöjligheter vid brott mot regelverket är en väg att gå mot en stärkt position för granskningsnämnden.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)