Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bredband i glesbygd

Motion 2021/22:2935 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bredbandsmålet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnadstakten av bredband på landsbygd måste höjas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala bredbandsbolag ska kunna undantas från den s.k. lokaliseringsprincipen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har i sin bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” satt som delmål att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s år 2020. Det målet har inte infriats. Enligt årsredovisningen för 2020 som Post- och telestyrelsen (PTS) har presenterat (21.02.19) är det 84 procent av hushåll och företag som har tillgång till 100 Mbit/s. Sämst är situationen utanför tätort och småort. PTS sammanfattar det med:  Bredbandsutbyggnaden fortskrider, men skillnaden i tillgång till snabbt bredband mellan områden i respektive utanför tätort och småort är fortsatt stor. Enligt årsredovisningen är tillgången dessutom generellt lägre för företagen än för hushållen i Sverige.

Det är illa att vi inte har kommit längre i utbyggnaden av denna viktiga infrastruktur. Något som blev än mer uppenbart under pandemin då antalet som arbetade och studerade från bostaden ökade markant. En utveckling som till del väntas fortsätta. Det är också trist att konstatera att glesbygden fortsätter att halka efter i utbyggnaden. En utveckling som kommer att bli än mer påtaglig då kopparnätet monteras ned och de som har bredbandsförsörjning via ADSL förlorar den uppkopplingsmöjligheten. Som om detta inte är illa nog drog också Jordbruksverket förra året in avsatta medel för bredbandsutbyggnad i glesbygd, något som senare återställdes. Men signalsystemet talar sitt tydliga språk.

För mindre kommuner är det svårt att mäkta med de stora investeringar som krävs i infrastruktur för fiber. Det är därför oerhört viktigt att regeringen verkar för att medel även fortsättningsvis kan frigöras via exempelvis landsbygdsprogrammet. En ytterligare åtgärd som skulle snabba på utbyggnaden i glesbygd är om kommunala bredbandsbolag skulle kunna få undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen. De skulle kunna samordna sig med angränsande kommuner då det gäller utbyggnad av fiber. Det skulle förenkla och höja utbyggnadstakten. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)