Bred översyn av beskattning och avgifter kopplat till elkonsumtion

Motion 2021/22:601 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bred översyn av beskattning och avgifter kopplat till elkonsumtion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En viktig del i den svenska omställningen av energikonsumtionen är en ökad elanvänd­ning. Samtidigt är elförsörjningen en sektor med en mycket svårgenomtränglig prissätt­ning.

Kostnader för nätavgifter, kostnader för själva elen, punktskatter, elcertifikatskostna­der och sedan moms på alltihop.

Om man vill skapa incitament för ökad elektrifiering behövs både en ökad och stabil elproduktion och en prissättning och beskattning som är fördelaktig.

Hela kostnadsbilden för el för privatpersoner och företag bör ses över med syftet att göra kostnadsbilden mer transparent. I samband med detta bör prövas om åtgärder kan vidtas som sänker de delar av elkostnaderna för hushållen som beror på politiska beslut.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)