Bothniabanan

Motion 1992/93:T526 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)
Kravet på snabbare kommunikationer för den
exportinriktade industrin i norra delarna av landet ökar.
Företagens marknader ligger till stor del nere i
Centraleuropa och kravet på ''just in time''-transporter
ställs i allt högre utsträckning.
Norra stambanan som är den enda stomjärnvägen upp
mot Norrland har på stora delar den sämsta kvalitén inom
hela stomjärnvägsnätet. Kombinationen av kapacitetsbrist
och standardstörningar innebär täta störningar i
transporterna från norra Sverige. På sikt kommer det att
innebära att exportindustrin tappar konkurrenskraft med
allvarliga effekter på sysselsättningen som följd.
De förslag som Banverket presenterat innebär att hela
norra Sverige enbart får tillgång till ytterst blygsamma
investeringar i norra stambanan. Verket planerar endast
några smärre investeringar i några broar och banan.
Nu behöver norra Sverige tillgång till den nya järnväg
som planerats under många år, den s.k. Bothniabanan med
sträckning upp till Haparanda. De utredningar som gjorts
tillsammans med SJ och kommunerna efter
Norrlandskusten visar att projektet är klart lönsamt. För
utbyggnaden av infrastrukturen i hela Norrland är
Bothniabanan en viktig insats.
Genom förbindelse med Ryssland över Haparanda har
Bothnia/Norrbottniabanan goda förutsättningar att bli en
viktig länk i utvecklingen av handeln mellan nordvästra
Ryssland och Nordeuropa. Mot bakgrund av att Ryssland
är rikt på många råvaror och mineraler och att man har stort
behov av att få igång en omfattande export har ett utbyggt
järnvägsnät efter hela Norrlandskusten mycket goda
förutsättningar att bli en attraktiv transportkanal.
Via de pågående hopkopplingarna med de finska
järnvägarna i norra delarna av landet till Murmansk via
Salla och till Archangelsk och Ryska Karelen via Kosmus
kan Sverige bli ett klart alternativ för vidaretransporter och
förädling av bl.a. skogsprodukter m.m.
Det förutsätter bara att vårt järnvägsnät moderniseras
från Norrland. En sådan effektivisering kan åstadkommas
genom att Bothnia/Norrbottniabanans tillkomst påskyndas.
Ett förslag som bör prövas är att börja byggnationen med
etappen Luleå--Haparanda, den deletapp som ger den
lägsta kostnaden p.g.a. en gynnsam topografi.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om exportindustrins behov av
snabbare transporter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att projektet
Bothnia/Norrbottniabanan bör påskyndas,
3. att tidigareläggning deletappen Luleå--Haparanda bör
prövas.

Stockholm den 21 januari 1993

Ewa Hedkvist Petersen (s)

Bruno Poromaa (s)

Åke Selberg (s)

Leif Marklund (s)

Monica Öhman (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)