Bostadstilläggets mörkertal

Motion 2021/22:941 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter i samarbete bör vidta målanpassade insatser för att nå grupper som är berättigade till bostadstillägg men som inte själva ansöker om det och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Uppemot 170 000 ålderspensionärer och sjuka eller funktionsnedsatta personer med låga inkomster mottar inte bostadstillägg, trots att de bedöms vara berättigade till det. I genomsnitt handlar det om cirka 1 300 kronor i månaden – pengar som skulle lyfta många över gränsen för låg ekonomisk standard.

Bostadstillägget ska bidra till en skälig levnadsnivå och bostadsstandard för äldre och personer med låga inkomster som på grund av nedsatt arbetsförmåga uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning.

Av dem som är berättigade till förmånen saknar dock nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning och var tredje ålderspensionär bostadstillägg, visar Riksrevisionens granskning. Av de berörda individerna är det ungefär dubbelt så många kvinnor som män.

För att kunna få bostadstillägg krävs en ansökan. Det kräver i sin tur kännedom, förståelse och möjlighet. Riksrevisionens granskning visar med all tydlighet att många som har rätt till bostadstillägg inte ansöker, vilket kan bero på att de inte känner till eller förstår att de har rätt till förmånen. Det kan också bero på att ansökningsförfarandet är för komplicerat.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bör i samarbete skatta mörkertalet över bostadstillägget och vidta verkningsfulla och målanpassade insatser för att nå dessa grupper.

Pia Nilsson (S)

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)