Bostäder på landsbygden

Motion 2020/21:2000 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag råder bostadsbrist i stora delar av landet i varierande grad och det hämmar den samhällsekonomiska utvecklingen. Ett stort hinder för bostadsförsörjningen på lands­bygden är svårigheten att få ett banklån för nybyggnation. Då byggkostnaden ofta överstiger det förväntade marknadsvärdet på bostaden finns det ingen bank som är villig att bevilja de nödvändiga lånen.

De kommunala bostadsbolagen i mindre kommuner med negativ befolknings­utveckling har också svårighet att kunna erbjuda de bostäder som behövs för att kunna behålla ungdomarna i hembygden. Det finns ingen ekonomisk förutsättning att ha för många outhyrda bostäder i beredskap. I förlängningen innebär givetvis detta att personer som är intresserade av att flytta till orten kommer att ha svårighet att hitta en lämplig bostad. Detta problem är gemensamt för mindre kommuner likväl som de mindre samhällena i en större kommun.

Möjliga lösningar skulle kunna vara att underlätta lånefinansieringen av bostads­byggande i de delar av landet där marknadsvärdena i bostadsbeståndet är låga, en ökad närvaro av statliga kreditgivningsbolag och en ökad tillgång till kapital eller bygga ut det statliga stödet för bostadsbyggande och rikta det mot klimatsmarta lägenheter på landsbygd och i mindre samhällen.

 

 

Linus Sköld (S)

 

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)