Boendeintegration

Motion 2004/05:Bo303 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

av Dan Kihlström m.fl. (kd)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att boendeintegration skall underlättas genom att bostadspolitiken inriktas mot att skapa likvärdiga förutsättningar för byggande och ägande av bostäder i alla olika upplåtelseformer och storlekar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av brottsförebyggande policy i kommunernas översiktsplaner.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpta lagkrav för tillgänglighet till byggnader och utemiljöer.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att socialtjänstlagen skall ge stöd för boende som en social rättighet.1

  5. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lagstiftningen kring vräkningsförfarande.

  6. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt utreder förutsättningarna för införandet av ett bättre fungerande system än det med underrättelser till socialnämnd i samband med att boende sägs upp på grund av störningar i boendet eller betalningsförseningar.

1 Yrkande 4 hänvisat till SoU.

2Inledning

En god livsmiljö, inte minst uppväxtmiljön för barn och ungdomar, främjas genom samhälls- och bostadsplanering. Allt måste göras för att den etniska, ekonomiska och sociala segregationen i boendet ska kunna brytas.

Integration handlar enligt Kristdemokraterna framför allt om tillgång till arbete och sociala kontakter, men också boendeförhållandena har en avgörande betydelse. Genom att varje bostadsområde tillgodoser önskemål om olika upplåtelseformer skapas en blandad befolkningsstruktur. Det behövs samlade insatser för att skapa gemenskap, ökad trygghet och social kontroll. Integration kräver också brottsförebyggande insatser. Detta arbete kan stödjas genom tydliga riktlinjer för bebyggelseinriktade hinder mot brott. Boendeintegration innebär också att tillgängligheten för personer med funktionshinder tillgodoses och att människor inte hamnar utanför bostadsmarknaden. Vräkning av barnfamiljer måste förhindras. När människor sägs upp från sin bostad föreligger vanligen allvarliga sociala och eller ekonomiska problem. Det finns goda skäl för samhället att i ett tidigt skede hjälpa till att upprätthålla en dräglig bostadssituation. Särskilt viktigt är det när barn berörs.

Problematiken kring hemlöshet behandlar Kristdemokraterna i riksdagsmotionen Hemlöshet.

3Bryt etniska och ekonomiska skiljelinjer

Att människor söker gemenskap hos andra med samma livssituation och bakgrund skapar inte i sig segregationsproblem. Segregation är inte ett uttryck för valda gemenskaper, utan resultatet av en situation där det inte finns ett val, där människor på grund av sin situation och bakgrund är hänvisade till särskilda bostadsområden. I välfärdsbokslutet SOU 2000:3 konstateras att såväl den ekonomiska som den etniska boendesegregationen fördjupades i Sverige under 1990-talet. Andelen låginkomsttagare har ökat i de bostadsområden där inkomsterna är allra lägst.

Än påtagligare är den förstärkta etniska boendesegregationen. Den existerar inte bara i storstäderna, utan i alla typer av orter, men effekterna av segregationen är mer genomgripande där. I storstäderna ökar risken att segregationen leder till skillnader i tillgänglighet till kommersiell och offentlig service och att barn från skilda etniska och sociala miljöer går i olika skolor. Det är svårt att dra säkra slutsatser om hur individer och hushåll påverkas av att bo i segregerade miljöer, i vad mån etnisk eller ekonomisk segregation innebär försämrade livschanser i ett längre perspektiv. Man kan ändå påstå att segregation bryter ned möjligheterna för stadens invånare att utveckla ett gemensamt "vi", istället stärks föreställningen om "dom andra". Segregationen gör också att människor inte upplever sig ha makt över den egna tillvaron. Bostadspolitiken har varit en av orsakerna till den allt stabilare uppdelningen av boendet efter etniska och ekonomiska skiljelinjer. Miljonprogrammet och 1970-talets subventioner av småhusbyggande är statliga beslut som haft stor betydelse för segregationen. Under miljonprogrammets senare del, när en allt större andel av de resursstarka medborgarna flyttade till subventionerade småhus, mötte ett stort antal nyproducerade hyreslägenheter en vikande efterfrågan. Samtidigt ökade invandringen av i synnerhet utomeuropeiska flyktingar med mycket begränsade resurser.

4Blandad bebyggelse för ökad integration

Bostadspolitikens stora utmaning i detta sammanhang är nu att åstadkomma en bebyggelse som inte bara är blandad ifråga om funktioner och upplåtelseformer, utan som också i varje område utgör ett attraktivt och ekonomiskt rimligt alternativ för samhällets alla grupper. Grundläggande för detta är en kraftigt ökad total produktion av bostäder.

4.1Statens roll

En del i integrationsarbetet är att underlätta ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, inte som idag försvåra, för att öka blandningen av upplåtelseformer och därmed människors valfrihet och inflytande över sitt boende. Det behövs en större andel bostadsrätter i många förorter. Samtidigt måste byggandet av hyresbostäder ges bättre möjligheter och förutsättningarna förbättras för hyresvärdar att med lönsamhet behålla sina fastigheter. Annars hotar hyresrätten att försvinna som boendeform i många områden.

I betänkande 2003/04:BoU1 besvaras Kristdemokraternas yrkanden med ett medgivande att det fordras ett brett spektrum av åtgärder för att motverka segregation. Enligt majoriteten ska inte insatser på bostadsområdet undervärderas och ett naturligt inslag i detta arbete är att slå vakt om en blandning av upplåtelseformer. Majoriteten uttalar också att genom ett mer strategiskt inriktat lokalt utvecklingsarbete och en fördjupad samverkan mellan kommunerna, staten, näringslivet och de boende ska bekämpandet av segregationen vidareutvecklas.

Problemet är i de allra flesta fall att det saknas alternativ till hyresrätter. Regeringens och riksdagsmajoritetens politik bidrar till en cementering av segregationen, när politikens uttryckliga syfte är att "slå vakt om" och "behålla" dagens situation ifråga om blandning av upplåtelseformer. Riksdagens majoritet har tyvärr lika lite som regeringen insett skillnaden mellan å ena sidan den läpparnas bekännelse som säger att segregationen i boendet måste bekämpas, och å andra sidan de faktiska åtgärdsförslag som kan leda till en minskning av segregationen. Varför skulle annars regeringen, genom ett allt striktare regelverk för bostadsrättsomvandlingar, försvåra utvecklingen mot en större blandning av upplåtelseformer? Varför skulle annars regeringen inrikta sina bostadspolitiska stimulansåtgärder mot ett byggande som inte bidrar till en rörligare bostadsmarknad? Genom att ensidigt stödja byggandet av de allra minsta hyresbostäderna bidrar inte regeringen till uppkomsten av flyttkedjor. Den generella fastlåsning som präglar bostadsmarknaden är särskilt svår att ta sig ur för de grupper i samhället som har minst ekonomiska och sociala resurser. För att åstadkomma en rörligare bostadsmarknad krävs en mer generell bostadspolitik som skapar bättre förutsättningar för byggande och ägande av bostäder i alla olika upplåtelseformer och storlekar. I Kristdemokraternas bostadspolitiska motion presenteras en samlad reform för att åstadkomma detta. Vid sidan av att ta ställning till konkreta förslag för en rörligare bostadsmarknad, anser Kristdemokraterna att riksdagen ska tillkännage för regeringen att boendeintegration ska underlättas genom att bostadspolitiken inriktas mot att skapa likvärdiga förutsättningar för byggande och ägande av bostäder i alla olika upplåtelseformer och storlekar.

4.2Kommunernas roll

I sin översiktsplan ska kommunerna enligt plan- och bygglagen varje mandatperiod redovisa de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. En utvecklad boendeplanering i samband med översiktsplanen bör ge goda möjligheter att stimulera en bättre fördelning av olika boende- och upplåtelseformer i kommunerna. Vid detaljplanearbete är det väsentligt att konsekvensanalyser genomförs utifrån ett integrationsperspektiv. Frågor med påverkan på integrationen måste komma in i ett tidigt stadium och ingå i beslutsunderlaget i hela processen fram till beslut. Det är viktigt att anta lokala integrationsprogram med tydligt formulerade mål och nyckeltal. Som en del i ett brett angrepp på den rådande situationen måste bostadspolitiken genom andra än sina traditionella verktyg verka för att minska segregation och utanförskap. Inte minst handlar det om att bemöta ett behov av statushöjande insatser i samverkan mellan myndigheter, fastighetsägare och de boende. Olika gruppers kunskaper och erfarenheter måste tas tillvara i detta arbete, inte minst kvinnors och invandrares, som traditionellt fått stå tillbaka. I integrationsarbetet måste också skapas incitament för företag, institutioner och myndigheter att etablera sig i socialt utsatta områden. Satsningar i samverkan med näringslivet har till exempel i Kista i Stockholm lett till att utbildning och arbete förlagts till området med påtaglig förbättring av trivseln som följd. Allt detta måste kombineras med en positiv skol- och fritidsmiljö samt ökat boendeinflytande.

5Särskilt utsatta områden

Även om det är hela städer snarare än vissa bostadsområden som är segregerade, är segregationen nära kopplad till förekomsten av områden som är belastade med och som genererar sociala problem. Utvecklingen i många förortsområden har varit spiralformad mot en allt lägre attraktivitet. Ett utmärkande drag i så kallade utsatta områden är också bristen på delaktighet i den lokala utvecklingen. Det utanförskap som blir en konsekvens av detta leder till motsättningar mellan olika sociala och etniska grupper. Målsättningen med bostadspolitiken måste vara att alla ska bo i en trygg och attraktiv miljö. Framförallt handlar det om att höja attraktionskraften i storstädernas ytterområden. Levande stadsdelar förutsätter såväl bostäder och arbetsplatser som god kommersiell och offentlig service. Som ett led i integrationsarbetet måste behovet av att förebygga brott uppmärksammas i stadsplaneringen. Även i skötseln och upprustningen av offentliga miljöer och genom bättre belysning kan brott förebyggas. Inte minst gäller detta våldsbrott mot kvinnor. Kommunerna bör upprätta en brottsförebyggande policy som framgår av översiktsplanen. En sådan policy kan innehålla principiella ställningstaganden om hur stadens struktur bör utvecklas för att motverka brott, hur stadskärnan ska utvecklas, och idéer om hur bostäder, arbetsplatser och handel kan blandas i bebyggelsemiljön. Det är väsentligt att den översyn av plan- och bygglagen som görs bidrar till att underlätta införandet av en brottsförebyggande policy i kommunernas översiktsplaner. Det finns behov av tydligare riktlinjer för kommunerna och bostadsmarknadens aktörer att arbeta utifrån, bland annat behöver hus, portar, gårdar och parkeringsplatser bli ordentligt upplysta. Viktigt i arbetet med utsatta bostadsområden är att ge de boende en möjlighet till att mer aktivt ta del av planering, beslutsfattande och skötsel av bebyggelse och närmiljö. Hyresgästernas möjligheter till självförvaltning bör stimuleras genom förändringar i skattelagstiftning och regelverk. Självförvaltningen väcker intresse för bostaden och det hus och det område den är belägen i. Hyresgästinflytande kan utövas dels i varje enskild lägenhet, dels i varje kvarter eller bostadsområde, av hyresgästerna tillsammans. På så sätt stärks grannkontakt, gemenskap och trivsel. För att främja självförvaltning bör taket för skattefrihet höjas och förbudet mot olika ersättning för dem som deltar i verksamheten upphävas. Att inte olika ersättning får ges är i praktiken en inskränkning mot tidigare gällande principer. Investeringsprogram för miljonprogramområdena och andra utsatta områden är viktiga. Dessa kan dock inte styras av staten, utan måste växa fram i samarbete mellan de boende och den ansvariga kommunen.

6Tillgänglighet för funktionshindrade

En viktig integrationsfråga för bostadspolitiken är att skapa tillgänglighet för funktionshindrade. Kristdemokraterna har aktivt verkat för nationella mål som berör samhällsplanering och tillgänglighet vad gäller bostäder. För att förverkliga FN:s standardregler måste handikapperspektivet finnas med på alla nivåer och verksamheter i samhället. De nationella målen som riksdagen antagit är grundläggande för hela demokratin. De olika handikapporganisationerna har specifika kunskaper om tillgänglighet. Dessa organisationers möjlighet till samråd i plan- och byggärenden måste förstärkas. Det måste skapas rutiner så att de kommer in i ett tidigt skede i planeringen. Olika sorters funktionshinder kräver olika lösningar. Plan- och golvmarkeringar för synskadade kan till exempel upplevas som hinder för personer med demens. Många svenska kommuner har gjort sammanställningar, så kallade handikappguider, som anger tillgängligheten i olika byggnader och platser inom kommunen. Alla kommuner borde ha en sådan. Funktionshindrade studenters situation bör särskilt uppmärksammas. Tillgängligheten till universitet och högskolor är ofta bristfällig. Detta måste åtgärdas, exempelvis när det gäller tillgänglighet till högskolans aula och bibliotek. Kristdemokraterna har vid ett antal tillfällen påtalat att arkitekter, byggherrar, byggingenjörer och beslutsfattare ska ha utbildning i handikappkunskap. Den parlamentariska kommitté som utreder PBL har i uppdrag att se över krav på tillgänglig utformning av bebyggelsen. Kristdemokraterna vill i detta sammanhang påtala vikten av skärpta och förtydligade lagkrav för såväl utformningen av byggnader och utemiljöer som för det inflytande handikapporganisationerna ska ha i plan- och byggprocessen.

7Bostad - en social rättighet för barnen

Uppemot 2000 barn blir vräkta under ett år. Detta konstaterade regeringens arbetsgrupp med uppgift att beskriva och analysera situationen för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer när den i augusti 2004 presenterade sin utredning Ekonomiskt utsatta barn (Ds 2004:41). Omedelbart uttalade socialtjänstministern att "detta är ett fruktansvärt trauma under uppväxttiden och det är oacceptabelt". Ministern lovade att inom kort tillsätta en särskild utredare som ska se över hur socialtjänsten ska bli bättre på att förhindra vräkningar av barnfamiljer samt se över hur socialtjänsten ska bli bättre på att stödja och hjälpa familjer som utsätts för vräkning.

Trots att regeringen gång på gång påpekat att barnkonventionen ska efterlevas och att alla beslut ska fattas utifrån barnens bästa kan det konstateras att ord och handling inte överensstämmer. När frågan behandlades i riksdagen under våren 2004 beslutade Socialdemokraterna att säga nej till Kristdemokraternas förslag om att skyndsamt utreda frågan om förutsättningarna för införandet av ett bättre fungerande system än det nuvarande med underrättelser till socialnämnd.

Vräkning av barnfamiljer måste förhindras. När människor sägs upp från sin bostad föreligger vanligen allvarliga sociala och/eller ekonomiska problem. Det finns goda skäl för samhället att i ett tidigt skede hjälpa till med att upprätthålla en dräglig bostadssituation. Särskilt viktigt är det när barn berörs. De insatser som det allmänna riktar mot dessa familjer måste vara effektiva, inte slentrianmässiga.

Det åligger enligt regeringsformen (1 kap. 2 §) det allmänna att trygga den enskildes rätt till bostad. Kommunerna har denna uppgift. Före 1998 kunde prövning ske genom förvaltningsbesvär. I Sverige finns (frånsett rätten till specialanpassad bostad för äldre och funktionshindrade) ingen rättslig reglering, ingen rätt till bostad ens för de mest utsatta individer som aldrig kommer att få bostad på den vanliga marknaden. Varje persons rätt till bistånd prövas individuellt. Ett fungerande system med sociala förturer, sociala kontrakt och andra former av hjälp med att skaffa en bostad måste vara fundamentalt i socialtjänstlagens mening. Kristdemokraterna vill därför betona vikten av att socialtjänstlagen också i praktiken ska ge stöd för boende som en social rättighet. Det är angeläget att det finns ett tillräckligt utbud av hyresbostäder till självkostnad som är attraktiva för alla grupper i samhället. Här spelar givetvis de kommunala bostadsbolagen en viktig roll. Kommunen kan använda en mångfald av boendeformer för de grupper som inte själva klarar att få ett stadigvarande boende. Stödet måste dock riktas till den enskilde och olika kontrakt bör kunna slutas och metoder diskuteras för att uppnå målet för alla. De privata fastighetsägarna arbetar efter "god sed" och har stora möjligheter att stödja kommunerna för att uppnå ett boendesocialt mål som undanröjer behovet av särskilda "socialbostäder". Lagstiftningen vad gäller vräkning (jordabalken 12 kap. 42-44 §§) är idag mycket restriktiv. Den enskildes möjligheter blir ytterst beroende av kommunens samarbete med fastighetsägaren. I flera kommuner finns ett gott samarbete där socialtjänsten går in som stöd för den enskilde och fastighetsägaren. Det finns dock ett behov av att utveckla samrådsförfarandet. Kristdemokraterna anser att ett samrådsförfarande bör vara obligatoriskt inför hot om vräkning och att lagstiftningen därför behöver ses över.

Stockholm den 5 oktober 2004

Dan Kihlström (kd)

Ragnwi Marcelind (kd)

Johnny Gylling (kd)

Sven Gunnar Persson (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Björn von der Esch (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)