Boendeformer för elöverkänsliga

Motion 2009/10:Fö260 av Göte Wahlström m.fl. (s)

av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning om och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga.

Motivering

Trots att forskningen inte kunnat tydliggöra sambandet mellan den sjukdomsbild som många uppvisar och känslighet för strömförande ledningar och strålningsfält far många människor illa i sin situation.

I Sverige finns idag en rad organisationer som organiserar människor som lever i, eller har kontakt med människor som lever i, ett utanförskap på grund av sin sjukdomsbild kopplad till samhällets utveckling med elektriska spänningsfält. Dessa organisationer har på olika sätt lyft fram behoven av och visat på möjligheten att skapa boendeformer som ger människor med hög känslighet för spänningsfält en möjlighet att leva under värdiga former. Det kan handla om områden som befriats från strålning från master för telefoni och radio/tv eller från kraftfält skapade av elektriska ledningsdragningar. Den forskning som framtagits visar på komplexa förhållanden där kombinationen av olika diagnoser sammankopplat med elöverkänslighet skapar svåra förhållanden för individen. För många är dock endast elöverkänsligheten det svåra förhållandet som utgör grunden för den ohälsa man lever i.

Med anledning av det ovan anförda bör det göras en översyn av elöverkänsligas situation.

Stockholm den 2 oktober 2009

Göte Wahlström (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Karin Åström (s)

Kerstin Engle (s)

Marina Pettersson (s)

Thomas Strand (s)

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)