Boende i ålderdomshem

Motion 1988/89:So261 av Karin Israelsson m.fl. (c)

av Karin Israelsson m.fl. (c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So261

av Karin Israelsson m.fl. (c)
Boende i ålderdomshem

Genom centerpartiets krav på ett bibehållande av ålderdomshem kommer
valfriheten i boendet för äldre att öka. Ålderdomshemmen innebär en omsorgsform
som passar äldre med behov av dygnet runt-tillsyn, men utan den
vårdtyngd som sjukhemmen och långvårdsklinikerna erbjuder. Med moderna
och ändamålsenliga ålderdomshem fylls ett behov som finns hos en
stor grupp av äldre.

Ålderdomshemsboendet innebär ett stort inslag av social gemenskap,
men även stora möjligheter till avskildhet om man så önskar. Personaltillgången
är högre än i servicehusboendet och det är en trygghet som uppskattas.
Att bo kvar i det gamla hemmet är naturligtvis det allra bästa om service
kan erbjudas. Tyvärr är personalomsättningen och personaltillgången sådan
att det saknas kontinuitet. Detta är ett starkt oroande inslag i många
äldres upplevelser rörande den vård de får i eget hem.

Även samhällsekonomiskt har det visats att boende i ålderdomshem är en
billig vårdform.

För att underlätta och jämställa detta boende med andra boendeformer
krävs dock en översyn av de regler som styr tillhandahållandet av tekniska
hjälpmedel för den som bor på ålderdomshem. För den som behöver hjälpmedlet
betraktas det som ett lån. Det borde därför vara möjligt att också
som boende på ålderdomshem få dessa hjälpmedel utan kostnad. Inte minst
ur personalsynpunkt måste det vara riktigt att förebygga belastningsskador
som blir fallet då hjälpmedel saknas. Det är inte heller möjligt att i kommunerna
bygga upp en egen central av hjälpmedel för utlåning. Underlaget är
för svagt i en liten kommun.

För den personal som arbetar som föreståndare i äldreomsorgen på ålderdomshem
finns det skäl som talar för att deras utbildning borde anpassas
till de arbetsuppgifter som de tidigare utförde. Då ingick sjukvårdsutbildning
i deras grundutbildning till ålderdomshemsföreståndare.

Ålderdomshemmens status skulle höjas genom en ändrad utbildning av
föreståndarpersonal. Ett enklare förfarande skulle bli fallet om en sjukvårdskunnig
med sina medicinska kunskaper kunde bidra och bedöma
sjukdomstillstånd som ofta inträffar hos äldre. Denna kunskap innebär
också betydligt större möjligheter att förebygga och tidigt upptäcka sjukdomstillstånd.
Detta gagnar dem som bor på ålderdomshemmet och motarbetar
inte den normaliseringstanke som ligger bakom dagens utbildning av
föreståndarpersonal.

Med dessa enkla insatser skulle ålderdomshemmens resurser på ett ännu
bättre sätt kunna utnyttjas.

Hemställan Mot. 1988/89

So261

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär en utredning rörande förändringar
i motionens riktning för att säkerställa en hög vårdstandard i
ålderdomshemsboende.

Stockholm den 23 januari 1989
Karin Israelsson (c)

Kersti Johansson (c) Marianne Jönsson (c)

13

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)