Blodgivning

Motion 2018/19:743 av Anna Wallentheim (S)

av Anna Wallentheim (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över sina regelverk kring blodgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns det idag 95 blodcentraler utspridda över hela landet. Utöver detta finns det också 16 mobila blodgivningsenheter, som genom bland annat blodbussar besöker ca500 platser över ett femtontal län.

Enligt geblod.se ger ca3av 100 blod minst en gång per år. Det finns ca 380000 personer som registrerade blodgivare och som gett blod minst en gång de senaste fem åren, varav 220000 är aktiva blodgivare som donerar blod minst en gång per år. Detta innebar 2017 att det donerades drygt 400000 påsar blod, vilket gick till nästan 100000 patienter genom blodtransfusioner varav minst en tredjedel var livräddande i akuta situationer.

Under de senaste åren har blodgivningen legat på ungefär samma nivå. Går man in och kollar statistiken kan man dock se att antalet aktiva blodgivare har minskat medan antalet nyanmälda blodgivare har ökat något. Det går också att utläsa att många av de aktiva blodgivarna, där man ger blod minst en gång per år, inom kommande år går i pension från sin blodgivning. Därav behövs det idag fler blodgivare för att Sverige ska kunna vara ett självförsörjande land på blodkomponenter även i framtiden. Framförallt då fördelningen av blodet över tid och plats är ojämn, vilket innebär risk för blodbrist i framförallt storstadsområdena.

Ett sätt att säkra framtidens blodresurser är att se över regler som finns kring blodgivning, framförallt gällande homosexuella mäns möjligheter att donera blod. Fram till 2012 fick inte en man som hade haft sex med en annan man lämna blod pga synen på hiv. Därefter ändrade Socialstyrelsen sina föreskrifter, vilket gjorde det möjligt för homosexuella män att prövas som blodgivare, dock endast om man inte hade haft sex med en annan man på 12 månader. För olikkönade par samt för kvinnor som har sex med kvinnor är karenstiden vid ny sexpartner tre månader.

Idag finns det regler som innebär att allt blod som ges i samband med blodgivning vid varje tillfälle ska testas, detta för att säkerställa att blodet inte innehåller virus eller bakterier såsom hiv, syfilis och hepatitB ochC. Dessutom måste nya blodgivare lämna ett blodprov vid första tillfället samt att man inför varje blodgivning måste genomgå en intervju.

Med tanke på att allt blod som tappas måste testas för att patientsäkras är det därför inte rimligt att män som har sex med män inte kan ge blod på 12 månader om de har träffat en ny sexuell partner. Dessutom bör karenstiden för kvinnor som har haft sex med en man som har haft sex med en annan man också förkortas.

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)