Blåljuspersonal

Motion 2018/19:1300 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S)

av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheterna att förstärka skyddet för personal inom vård och blåljusverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personal inom vård och blåljusverksamhet arbetar i en utsatt situation. Personalens arbetsmiljö är viktig. Därför behöver möjligheterna till förstärkt skydd för det samhällsviktiga arbete som utförs inom hälso- och sjukvården utvecklas.

Det är viktigt att värna dessa verksamheter, även i diskussionen om straffrättsligt skydd. Det är inte på något sätt acceptabelt att personal ska utsättas för hot och våld när de utför det för samhällets fortbestånd centrala uppdraget att på olika sätt ta hand om människor i behov av vårdens insatser. Personal inom vård och blåljusverksamhet ska ha en trygg och säker arbetsmiljö. Det är av vikt både för personal och indirekt även för vårdens patienter. Det är därför viktigt att det finns stöd för personal som arbetar i anslutning till eller utanför akutmottagningar. Det rättsliga skyddet för personal inom vård och blåljusverksamhet bör stärkas.

 

 

Denis Begic (S)

Matilda Ernkrans (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)