Blåljuspersonal och utryckning

Motion 2019/20:639 av Mattias Jonsson (S)

av Mattias Jonsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta för blåljuspersonal vid utryckning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att underlätta för de som tjänar samhället med syfte att rädda samhällsmedborgare i nöd är lätt att motivera. Genom regler för motorburna fordons positionering vid specifika trafiksituationer kan räddningstjänst och annan blåljuspersonal få en bättre och säkrare arbetsmiljö. Det skulle även kunna få livsavgörande konsekvenser för såväl den arbetande personalen som de olycksdrabbade. 

I en undersökning av Demoskop uppger hälften av tillfrågade ambulansstationer att de inte klarar tidsmålen. 2012–2017 omkom 6personer från räddningstjänsten i tjänsten till följd av trafikolyckor, antingen under utryckning eller under räddningsarbete vid en olycksplats på vägen. Arbetsmiljön för räddningspersonal på väg behöver bli säkrare och räddningstjänsten måste kunna komma till nödställda i tid. 

Genom att fordon vid köer, stillastående trafik eller mycket långsam trafik placerar sig i körfält så att fritt utrymme finns för utryckningsfordon möjliggörs snabb och effektiv utryckning även vid besvärliga trafiksituationer. 

I Tyskland finns lagar med detta syfte. I de tyska bestämmelserna Straßenverkehrs-Ordnung, §11 Besondere Verkehrslagen gäller att fordon, vid köbildning eller trafik i gånghastighet på vägar med två filer eller fler i en riktning, i det vänstra körfältet och körfältet närmast det vänstra körfältet, kör mot körfältets ytterkanter för att på så vis lämna plats för utryckningsfordon. Den tyska lagstiftningen gör också gällande att när trafik rör sig långsamt måste fordon avstå från att köra in i genomfarter och/eller korsningar om det skulle innebära att de skulle bli stillastående i genomfarten och/eller korsningen, även om det finns trafiksignaler som påvisar företräde eller grönt ljus. 


Det yrkas på att se över möjlighet om lagstiftning i likhet med den tyska lagstiftningen.

Mattias Jonsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)