Biologisk mångfald

Motion 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V)

av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:669

av Elin Segerlind m.fl. (V)

Biologisk mångfald

1   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Naturen – grunden för vår välfärd

4Levande skogar

4.1Sverige behöver ett nytt etappmål i enlighet med internationella förpliktelser och nationella miljökvalitetsmål

4.2Kvalitetssäkra det frivilliga skyddet av skog

4.3Effektiva sanktionsmöjligheter i skogsvårdslagen

4.4Skydd av skog med särskilt höga värden för rekreation och friluftsliv

4.5Stärk tillgängligheten för tätortsnära natur

4.6Stoppa avverkning av skogar med höga naturvärden

4.7Nationell målsättning för kalhyggesfritt skogsbruk

4.8Värna nyckelbiotopsinventeringarna

4.9All statlig skog bör förvaltas samlat och hållbart

5Levande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)
Behandlas i betänkande (15)