Biogas

Motion 2012/13:MJ324 av Göran Lindell (C)

av Göran Lindell (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förenklingar av myndighetsprövning för etablering och drift av mindre biogasanläggningar.

Motivering

Biogasproduktion ur gödsel, ofta kombinerad med andra restprodukter, är ett unikt sätt att kombinera miljönytta genom metangasreducering med produktion av miljövänlig energi i form av biogas. En utbyggnad som av praktiska skäl bör ske i ett stort antal mindre anläggningar spridda över landet. Miljöprövningen av etableringen av dessa anläggningar blir med nuvarande tillämpning av miljöbalken onödigt komplicerad då även relativt små anläggningar hamnar i gruppen Tillståndspliktig verksamhet. Även i övrigt uppfattar ofta de som planerar för eller driver biogasanläggningar det som att den samlade myndighetskontrollen är ansträngande och kraftigt fördyrande.

Självklart måste biogasanläggningar, oaktat att de per definition producerar miljönytta, byggas och drivas på ett riktigt sätt ur miljösynpunkt. Jag menar ändå att den myndighetsprövning de utsätts för borde kunna ske på enklare sätt och hemställer om att denna fråga prövas med en sådan utgångspunkt.

Stockholm den 28 september 2012

Göran Lindell (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)