Bildande av naturreservat

Motion 2018/19:2705 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bildande av naturreservat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Västra Götaland finns det över 500 naturreservat som är bildade genom kommuner eller via länsstyrelsen. Naturreservat ska vara en metod och form som ska skydda natur och kulturvärden inom kommuner och län. På många håll i landet finns det gamla reservat som saknar en modern och relevant skötselplan. Och i de fall plan finns, så saknas det koppling mellan ambitionsnivån i planen och de ekonomiska medel som finns till förfogande. Det innebär att när ett reservat bildas och löften ställs ut i en skötselplan, så är det långt ifrån självklart att planens ambitioner uppfylls. Detta leder alltför ofta till att områden står och förfaller och inte sköts på ett tillfredställande sätt.

Bildande av reservat ska i största möjligaste mån ske genom att berörda markägare och myndigheter kommer överens om det. På en del platser i landet så bildas reservat på enbart myndigheternas inrådan och på detta sätt kan det drabba både lokalsamhället genom att stora skogsskiften inte kan användas till produktion och att inte skötselplaner upprättas. Regeringen bör därför snarast se över alla processer för bildande av natur­reservat tills de redan bildade reservaten har uppdaterade och upprättade skötselplaner samt länsstyrelserna också kan presentera kostnader för skötsel av reservaten.

Mikael Larsson (C)

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)