Bilavgifter i Stockholm

Motion 1992/93:T211 av Eva Zetterberg och Gudrun Schyman (v)

av Eva Zetterberg och Gudrun Schyman (v)
Överenskommelsen om infrastrukturens tillbyggnad i
Stockholmsregionen, det så kallade Dennis-paketet,
innebär bl.a. två stora nya vägobjekt: Ringen, som består
av Södra Länken, Österleden och Norra Länken, samt
Yttre Tvärleden där Västerleden ingår som det största
enskilda projektet. Sammanlagt kostar dessa nya vägar över
18 miljarder kronor.
Avsikten är att bilavgifter på sikt ska kunna finansiera
dessa vägar. Bilavgifter ska även införas för biltrafik till
Stockholms innerstad. Enligt överenskommelsen ska
bilavgifterna införas samtidigt för Stockholms innerstad och
de nya lederna.
På detta sätt kommer effekten av bilavgifterna till
innerstaden aldrig att kunna mätas. Eventuell minskning av
biltrafiken i innerstaden kommer då antingen att bero på
avgifterna eller på Ringen/Österleden. Vad man däremot
vet av tidigare erfarenheter är att nya trafikleder som
Ringen alstrar mer vägtrafik.
Vägtrafiken utgör det största miljöhotet i Stockholms
län. Det övergripande målet måste därför vara att värna
miljön och minska utsläppen av kväve- och koldioxid i
enlighet med riksdagens tidigare beslut.
De olika åtgärderna i Dennis-paketet bör därför
genomföras i en annan kronologisk ordning. Bilavgifterna
för trafik i Stockholms innerstad måste införas innan
byggandet av Ringen påbörjas. Först när kollektivtrafiken
har byggts ut enligt överenskommelsen och bilavgifterna
införts och tillåtits verka en tid, kan man med säkerhet
bedöma behovet av Ringen och Österleden.
Det föreliggande trafikpaketet uppvisar härvid en
obalans. Den ansats som finns i överenskommelsen att
minska bilismens skadeverkningar på miljön har därför
ingen trovärdighet.
I överenskommelsen finns däremot en ambition att göra
bussarna i kollektivtrafiken mindre miljöförorenande.
Detta är bra, men samma synsätt borde gälla för övrig
vägtrafik.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om bilavgifter i Stockholms stad
fr.o.m. den 1 januari 1994,
2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning som
skall utvärdera effekterna av bilavgifter efter två år,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att beslut om anslag till
Österleden och Västerleden skall anstå till dess utvärdering
har genomförts.

Stockholm den 24 januari 1993

Eva Zetterberg (v)

Gudrun Schyman (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)