Bidragsbrottslag

Motion 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag.

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det inte krävs mer lagstiftning för att komma till rätta med fusk och brott mot trygghetssystemen.

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att brottsbeteckningen bör benämnas brott mot trygghetssystemen.

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det som krävs är att myndigheterna, kommunerna och a-kassorna upprättar tydliga regler som också kommuniceras till medborgarna.

Motivering

Regeringen föreslår en lag som är anpassad till de särskilda förutsättningar som råder vid utbetalningar av bidrag och andra ekonomiska förmåner från välfärdssystemet. Syftet sägs vara att minska antalet felaktiga utbetalningar och att stärka tilltron till välfärdssystemen. Tillämpningsområdet för bidragsbrottslagen ska omfatta ersättningar för personligt ändamål, som beslutas av Försäkringskassan, Premiepensions­myndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna och arbetslöshetskassorna.

Enligt propositionen har brott begåtts om någon lämnar oriktig uppgift eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden och genom detta orsakar fara för att en ekonomisk förmån betalas ut med ett för högt belopp. Lagförslaget innehåller också en bestämmelse om skyldighet för myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor att göra en anmälan till polis eller åklagare om det kan misstänkas att brott har begåtts. Av förslaget framgår också att straffskalorna i stort sett ska motsvara vad som gäller för bedrägeri.

Miljöpartiet anser självklart att fusk och brott mot trygghetssystemen är olagligt och ska beivras. Det får inte råda minsta tvivel om att det är oacceptabelt att tillskansa sig mer ekonomiska förmåner av samhällets gemensamma medel än vad lagar och regler stipulerar. Samma synsätt har vi när det gäller skattefusk, när företag fuskar med bidrag etc. Mot bakgrund av det synsättet skrev vi i vår senaste budgetanslagsmotion på utgiftsområde 13:

Däremot accepterar Miljöpartiet regeringens resonemang om att ökad kontroll och förbättrad tillämpning av regelsystemet kan minska utgifterna i arbetslöshets­försäkringen med 1 000 miljoner kronor om året från och med 2007. Den senaste tidens avslöjanden visar ju att till och med regeringsledamöter bidragit till ett alltmer omfattande svartarbete och skattefusk i vårt samhälle. Det är dags för en omfattande folkbildning som syftar till respekt för de solidariskt skattefinansierade ersättnings­systemen.

Enligt Miljöpartiets uppfattning krävs det inte mer lagstiftning för att komma till rätta med fusket. Det finns redan lagstiftning som förbjuder bedrägerier, likaväl som svartarbete och skattefusk i övrigt. Vad som däremot krävs är att myndigheterna, kommunerna och a-kassorna upprättar tydliga system som också kommuniceras till medborgarna så att det blir tydligt vilka regler som gäller. Det ska till exempel vara klart uttryckt att det betraktas som bedrägeri, och därmed är straffbart, att inte uppge rätt inkomst.

Vill man tolka regeringens intentioner positivt och välvilligt kan det hävdas att det väl ändå är bra att göra ytterligare markeringar gentemot fusket. Men om så är fallet bör sådana markeringar även göras när det gäller bidragsfusk kring näringsverksamheter och när det gäller skattefusk.

Det kan förstås hävdas att tillämpningsområdet för denna lagstiftning endast ska omfatta ersättningar för personligt ändamål. Men lagstiftningen skulle ju lika gärna även kunna omfatta skattefinansierade bidrag till näringsverksamheter. Det handlar om ett aktivt vägval, och regeringen väljer att särskilt lagstifta kring problemen med enskilda personers fusk och brott mot trygghetssystemen medan man är tyst när det gäller fusk med skatter eller bidrag till näringsverksamhet.

Miljöpartiet tycker att det är olyckligt att regeringen inför en ny brottsbeteckning – bidragsbrott – eftersom det i flera fall är missvisande vad det rör sig om. Till exempel är inte a-kassan något bidrag utan ersättning från en försäkring man betalt in till. Flera remissinstanser har också anmärkt på detta och föreslagit andra namn, men regeringen gör en klar politisk markering då man väljer ordet bidrag. Vi väljer själva att konsekvent använda begreppet brott mot trygghetssystemen.

Miljöpartiet föreslår att riksdagen avslår regeringens proposition och i stället tar till sig vad som framförs om tydligare regler till myndigheter om samordning och klar information till medborgarna om gällande regler.

Stockholm den 11 april 2007

Gunvor G Ericson (mp)

Ulf Holm (mp)

Mats Pertoft (mp)

Esabelle Reshdouni (mp)

Jan Lindholm (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-04-11 Bordläggning: 2007-04-12 Hänvisning: 2007-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)