Bidraget till internationella adoptioner

Motion 1999/2000:Sf271 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

av Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av
utländska barn lämnas bidrag av allmänna medel till
adoptivföräldrars kostnader vid adoption av utländska barn.
Som villkor för bidrag gäller att adoptivföräldrarna var
bosatta här i landet när de fick barnet i sin vård och när
adoptionen blev giltig här.
Adoption är ett av de alternativ som finns för barnlösa par. Att adoptera ett
utländskt barn är dock mycket kostsamt. Kostnaderna för en normal
internationell adoption är ca 100 000 kronor. Samhällsstödet är 24 000
kronor och har så varit under en följd av år. Resten av kostnaden måste
betalas av de blivande adoptivföräldrarna. Denna höga kostnad kan resultera
i att många inte har råd med adoption och att möjligheten att adoptera blir
förbehållen människor med höga inkomster. Jag anser att det inte ska vara
ekonomin som styr om ett barnlöst par ska kunna bli adoptivföräldrar eller ej.
Därför föreslår jag att en översyn av bidraget vid internationella adoptioner
ska ske.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en översyn av bidraget till internationella
adoptioner.

Stockholm den 5 oktober 1999
Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)