Bidraget till adoptionskostnader

Motion 1999/2000:Sf203 av Rigmor Ahlstedt och Kenneth Johansson (c)

av Rigmor Ahlstedt och Kenneth Johansson (c)
Redan när adoptionskostnadsbidraget infördes den 1 januari
1989 påtalades det att möjligheterna att adoptera barn inte
skulle vara förbehållet de ekonomiskt starka grupperna i
samhället. Nu tenderar det att bli det eftersom
adoptionskostnaderna kraftigt stigit men samhällets
ekonomiska stöd har inte följt med i utvecklingen.
Bidraget från statens sida var från början högst 20.000 kronor och höjdes
sedan till högst 24.000 kronor. Avsikten var att bidraget skulle täcka hälften
av vad en adoption kostar. Idag kan kostnaderna stiga upp till 100.000
kronor. Om staten har kvar ambitionen att adoptioner inte skall vara en
klassfråga och att staten skall ansvara för hälften av kostnaderna borde
adoptionskostnadsbidraget höjas med det dubbla mot vad det är idag.
Vid kontakter med blivande adoptionsföräldrar har vi vid upprepade
tillfällen fått klart för oss att en översyn av adoptionskostnadsbidraget är
motiverat om vi ska få fler par att adoptera barn idag. Det finns idag cirka 40
miljoner föräldralösa barn i världen. Barn som behöver ett hem.
Barn är inte bara kostnader för ett land. Det är oerhört viktigt för samhället
att vi får fler barn.
Människor som har förutsättningar att bli fina adoptivföräldrar avstår idag
från att adoptera barn på grund av att kostnaderna blir för höga. Särskilt
ekonomiskt kännbart blir det att adoptera ett syskon.
Adoptionsorganisationerna är medvetna om detta problem och arbetar med
att de administrativa kostnaderna skall vara så låga som möjligt.
Adoption får inte bli en klassfråga. Vi anser därför att adoptions-
kostnadsbidraget bör ses över och att riktlinjerna för bidraget åter blir att
bidraget motsvarar hälften av vad de faktiska adoptionskostnaderna är.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en översyn av adoptionskostnadsbidraget.

Stockholm den 20 september 1999
Rigmor Ahlstedt (c)
Kenneth Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)