Bidrag vid internationella adoptioner

Motion 1999/2000:Sf241 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
Antalet barn som adopteras genom internationell adoption
har sjunkit de senaste åren och är för närvarande cirka 1 000
barn per år. Anledningen till att antalet adopterade barn har
minskat har flera orsaker: bättre möjligheter att hjälpa
föräldrar att få biologiska barn, osäkerhet inför de problem
som kan uppstå med ett barn med annan hudfärg t.ex. men
också i hög grad ekonomiska problem. Det bidrag som
adoptivföräldrarna får är 24 000 kronor, denna summa har
varit densamma under många år, men kostnaderna för en
internationell adoption har ökat och ligger i dag kring 100
000 kronor. Den höga kostnaden gör att många ev blivande
föräldrar avstår. Folkpartiet anser att det är rimligt med tanke
på de ökade kostnaderna för internationella adoptioner att
adoptionsbidraget höjs till 40 000 kronor. I vår ekonomisk-
politiska motion anslår vi därför ytterligare 16 miljoner
kronor utöver regeringens anslag på 24 miljoner kronor.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
(utg. omr. 12, anslag A 4) för budgetåret 2000 anvisar 16 000 000 kr
utöver vad regeringen föreslår.

Stockholm den 4 oktober 1999
Kerstin Heinemann (fp)
Harald Nordlund (fp)
Bo Könberg (fp)
Helena Bargholtz (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)