Bidrag till internationella adoptioner

Motion 1999/2000:Sf284 av Leif Carlson (m)

av Leif Carlson (m)
När bidraget till kostnader för internationella adoptioner
infördes var avsikten att 50 procent av kostnaden för
adoptionen skulle täckas av bidraget. Budgetåret 1988/89 var
täckningsgraden för adoptionskostnadsbidraget 40 procent
av nettokostnaden för adoption och har därefter gradvis
sjunkit för att idag utgöra endast cirka 26 procent.
Regeringen föreslår i årets budgetproposition att bidraget som i flera år
legat stilla på 24.000 kronor per barn, skall vara oförändrat. Detta betyder att
en fortsatt minskning av bidragets andel av adoptionskostnaden tillåts ske.
Därmed blir det ekonomiskt allt svårare för människor att adoptera. Få har
möjlighet att kunna betala de  90.000 till 100.000 kronor i beskattade medel
en adoption i genomsnitt kostar med ett så lågt samhällsstöd.
Med tanke på den ursprungliga målsättningen samt adoptionskostnads-
bidragets reala minskning över åren verkar det nu i högsta grad befogat att se
över nivån på bidraget till kostnader för internationella adoptioner.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av en översyn av bidragsnivån per barn
vid internationella adoptioner.

Stockholm den 5 oktober 1999
Leif Carlson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)