Bidrag till alkoholfria aktiviteter

Motion 1988/89:So300 av Gudrun Norberg och Isa Halvarsson (båda fp)

av Gudrun Norberg och Isa Halvarsson (båda fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So300

av Gudrun Norberg och Isa Halvarsson (båda fp)
Bidrag till alkoholfria aktiviteter

Den svenska alkoholpolitiken syftar bl.a. till att skydda ungdomen från
alkohol och medverka till att alkoholdebuten - om den sker - sker så sent
som möjligt. Langningen av alkoholdrycker utgör härvid det kanske största
hindret. Olika åldersgränser för inköp respektive servering är ett annat
problem i sammanhanget.

Vad gäller langningen förefaller den i mycket stor utsträckning vara ett
verk av föräldrar till underåriga ungdomar och i övrigt ett resultat av att de
alltför unga har äldre kamrater, som kan köpa alkohol åt de yngre.

Förfarandet är inte tillåtet, varför ytterligare lagstiftning varken är nödvändig
eller torde vara särskilt meningsfull. I stället finns all anledning att se
över vilka förebyggande insatser myndigheterna gör. Förvisso kanaliseras
årligen relativt stora pengar till förebyggande och drogfria ungdomsprojekt
av allehanda slag, företrädesvis via socialstyrelsen. De allra flesta anslag går
till någon form av föreningar. Dessa gör oftast ett bra arbete och skapar
många alkoholfria miljöer, men det är svårt att nå ungdomar i kategorin
föreningslösa.

Lovvärda insatser har under senare år gjorts bland ungdomar med delvis
privatfinansiering. Här kan t.ex. nämnas verksamheten i Fryshuset i Stockholm
och lokala musikaktiviteter runt om i landet. Här rör det sig om att
fånga upp ungdomar, som inte nås av nykterhetsorganisationer, idrottsföreningar,
fritidsgårdar m.m. Det är ostridigt att de aktiviteter som på detta
sätt understötts har avlett intresset att komma över alkohol hos många
ungdomar. Särskilt kan nämnas framgången med det i hög grad näringslivsstödda
projektet ”De sista 10 dagarna” i Stockholm under slutet av
sommarlovet.

Langningsproblemet bör också attackeras genom mer målmedvetna insatser,
riktade mot föräldrar och äldre ungdomar. I dag är langning - precis
som hembränning - ett brott, som den allmänna opinionen intagit en
förlåtande hållning till. Genom en medveten strategi, utformad i samarbete
mellan t.ex. socialstyrelen, skolan, polisen, Systembolaget, nykterhetsrörelsen,
idrottsrörelsen och grupperingar av i traditionell mening föreningslös
ungdom, bör man kunna göra langningsproblemet betydligt mindre och
göra stora alkoholpolitiska framsteg.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om information om langning och bidrag till alkoholfria
aktiviteter.

Stockholm den 25 januari 1989

Gudrun Norberg (fp) Isa Halvarsson (fp)

Mot. 1988/89
So300

5

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)