Biblioteksersättning från forskningsbiblioteken

Motion 2003/04:Kr211 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den bör analysera förutsättningarna för att biblioteksersättning skall utgå för boklån som görs på vetenskapliga forskningsbibliotek.

Motivering

År 1954 beslutade riksdagen om biblioteksersättningen. Det är en ersättning som utgår till författarna för de boklån som görs på biblioteken. Men alla boklån omfattas inte av systemet. Regeln om biblioteksersättning gäller för boklån på folk- och skolbibliotek, dock utgår ingen sådan ersättning för boklån på de vetenskapliga forskningsbiblioteken.

Vid tiden för införandet av biblioteksersättningen fanns ett fåtal forskningsbibliotek och dessa hade dessutom en helt annan karaktär än folkbiblioteken och besökarna var dessutom få. Ersättningssystemet fungerar fortfarande likadant, men verkligheten har förändrats påtagligt. I dag finns 70 forskningsbibliotek: 39 högskolebibliotek, 30 specialbibliotek och Kungliga biblioteket.

Alltfler studerar på våra universitet och högskolor och utlåningen har ökat kraftigt. Bibsam rapporterar 2,3 miljoner utlån av böcker 1991/92 från forskningsbiblioteken och hela 8,6 miljoner utlån 2002.

På folkbiblioteken går utvecklingen tyvärr långsamt i motsatt riktning. Enligt statistik från Statens kulturråd minskade boklånen från våra folkbibliotek från 70,1 miljoner år 2000 till 68,9 miljoner år 2001.

Sveriges författarfonds medel bygger på antalet boklån. Om boklånen minskar får fonden mindre pengar att dela ut till författarna, även om det något kompenseras av att biblioteksersättningen kan höjas. Men om staten skulle utge ersättning för boklån på forskningsbiblioteken enligt den princip som gäller för folkbiblioteken skulle stipendiesumman öka med drygt 12 procent.

Med anledning av att skillnaden mellan de olika typerna av bibliotek har minskat, att studenter lånar en bok där den råkar finnas inne och att det i dag finns sammanslagna högskole- och folkbibliotek, ter det sig märkligt att samma författares böcker kan lånas ut på två olika bibliotek men där ersättning till upphovsmannen/författaren endast utgår i det ena fallet.

Förslaget

Med anledning av det anförda bör regeringen analysera förutsättningarna för att utge biblioteksersättning även för de boklån som görs på landets forskningsbibliotek. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

Stockholm den 30 september 2003

Peter Pedersen (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Rolf Olsson (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)