Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Betalningsansvar för outnyttjade tolktjänster

Motion 2021/22:2969 av Eric Palmqvist (SD)

av Eric Palmqvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de regelverk som reglerar möjligheten att debitera den enskilde för outnyttjade tolktjänster i enlighet med intentionerna i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många utrikes födda som bor i Sverige är beroende av tolk i sina kontakter med myndigheter, kommuner och regioner. Tolkar är inte sällan en förutsättning för att patienter ska få rätt information och kunna beskriva sina problem, samt för att en asylsökande ska kunna lämna korrekta uppgifter till Migrationsverket. Vidare behövs tolkar för att polisen ska kunna förhöra brottsmisstänka, målsäganden eller vittnen som inte behärskar det svenska språket.

Förvaltningslagen medför en omfattande, i princip obegränsad, rätt till tolk för personer med annat modersmål än svenska. Hur länge man har varit i Sverige påverkar idag inte heller huruvida man har rätt till tolk eller ej. Samhällets kostnader för offentligt finansierade tolktjänster har ökat med över 50 procent sedan 2014 och uppgår nu till ungefär två miljarder kronor årligen.

Den i stort sett obegränsade rätten till tolktjänst vid myndighetskontakter, domstolsförhandlingar, läkar- och andra vårdbesök medför såväl ökade kostnader som en ökad tidsåtgång. Ett läkarbesök eller en domstolsförhandling som genomförs med hjälp av tolk tar längre tid i anspråk vilket sänker effektiviteten och därmed också utgör en, om än dold, kostnad.

Sverigedemokraterna menar att detta är ett förhållande som behöver adresseras då det sänder fel signaler om individens eget ansvar att lära sig bemästra svenska i tal och skrift. Därför förslår Sverigedemokraterna också att rätten till avgiftsfri tolk för personer med annat hemspråk än det svenska ska vara begränsad utifrån vistelsetid i landet om inte särskilda omständigheter föreligger. Undantag görs också för de fem nationella minoriteterna.

I de ovan angivna samhällskostnaderna för tolktjänster ingår också kostnader för tolkar som anlitats av samhället exempelvis i samband med vårdbesök eller domstolsförhandlingar där personen som är i behov av tolk uteblivit.

Idag är ordningen sådan att om den som anmält behov av tolk väljer att utebli från exempelvis vårdbesök eller domstolsförhandling debiteras endast kostnaden för det uteblivna besöket men inte för den merkostnad som den anlitade tolken medför för samhället. Det är inte en rimlig ordning och definitivt i strid med god ekonomisk hushållning att samhället bär kostnaden för anlitade tolkar där individen som efterfrågat denna hjälp väljer att utebli.

Jag menar att enskilda individer över 18 år som saknar synnerliga skäl till att utebli från vårdbesök, domstolsförhandlingar och andra likvärdiga myndighetsbesök ska kunna göras betalningsskyldiga för hela tolkkostnaden. Betalningsansvaret ska också omfatta vårdnadshavare till barn och unga under 18 år som uteblir från sådana besök utan att synnerliga skäl föreligger. De ovan presenterade åtgärderna hade, i kombination med Sverigedemokraternas redan befintliga politik på området, bidragit till att bromsa samhällets kostnader för tolktjänster. Riksdagen bör därför besluta att de regelverk som reglerar möjligheten att debitera den enskilde för outnyttjade tolktjänster i enlighet med resonemanget ovan ska ses över och tillkännager detta för regeringen.

Eric Palmqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)