Beställningar av tåg X12

Motion 1992/93:T546 av Elvy Söderström m.fl. (s)

av Elvy Söderström m.fl. (s)
Sedan ett år tillbaka är produktionen vid ABB Railcar i
Örnsköldsvik nedläggningshotad. Om inte företaget får
ytterligare beställningar under våren 1993 kommer ett
varsel på ytterligare 250 personer att drabba orten. Läggs
ABB Railcars verksamhet ner kommer detta dessutom att
få stora negativa konsekvenser för underleverantörerna på
orten.
Behoven av nya regional- och förortståg, spårvagnar och
tunnelbanevagnar är fortsatt stora i Sverige men på grund
av det ekonomiska läget senarelägger trafikbolagen sina
investeringar. Därför bör trafikbolagen stimuleras att
istället tidigarelägga sina beställningar och ges stöd för de
merkostnader som uppstår.
I en tid som av regeringen kallas ''Infrastrukturens
årtionde'' och när det läggs ner tiotals miljarder på nya eller
upprustade järnvägsspår är det nödvändigt att motsvarande
satsningar görs på de fordon som ska trafikera de nya
spåren. Om inte dessa beställningar görs nu, är risken stor
att en betydande del av den industri, som tillverkar
spårbundna fordon, är nedlagd när järnvägsspåren är klara.
En möjlighet att förhindra detta är att SJ utnyttjar sin
option på regionaltåget X12, som tillverkas av ABB Railcar
i Örnsköldsvik. I nuvarande arbetsmarknadssituation måste
en nedläggning av ABB Railcar förhindras. Arbetslösheten
är redan nu katastrofalt hög.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av tidigareläggningar av
beställningar av regionaltåget X12.

Stockholm den 26 januari 1993

Elvy Söderström (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Hans Stenberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)