Beställaransvar

Motion 2017/18:790 av Ingemar Nilsson (S)

av Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen rörande beställaransvar inom åkerinäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åkerinäringen har under en längre tid haft problem med illojal konkurrens. Den stora obalansen i konkurrensen har orsakats av lönerna och arbetsvillkoren för anställda samt att fordon som dessa åkerier använder sig av är undermåliga och ofta utgör säkerhetsrisker på vägar.

Det finns många vittnesmål om hur illa det kan var inom denna transportsektor. Allt ifrån privata bilisters vittnesmål om incidenter längs våra vägar till tv-dokumentärer om usla arbetsvillkor för dessa yrkeschaufförer.

Detta handlar om problem både i form av illojal konkurrens på arbetsmarknaden och om trafiksäkerheten på våra vägar. Riksdagen har fattat en del beslut som agerar i riktningen för att bekämpa dessa problem men tyvärr kan vi konstatera att detta inte är tillräckligt. Därför borde riksdagen jobba för att ta ytterligare nödvändiga beslut för att säkra både arbetsmiljön för yrkestrafiken och trafiksäkerheten.

Jag tycker att beställaransvaret måste skärpas ytterligare och att svenska kollektivavtal bör införas som krav i beställaransvaret. Detta skulle leda till att vi för bort den stora majoriteten av den illojala konkurrensen på marknaden och även fordonen som utgör en fara för säkerheten på våra vägar.

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)