Besöksförbudslagen

Motion 1990/91:Ju602 av Bengt Harding Olson (fp)

av Bengt Harding Olson (fp)
I ett rättssamhälle upprätthålles även den s.k.
kvinnofriden. Här kan besöksförbudslagen vara ett
verksamt hjälpmedel. Denna lag ger nämligen möjlighet att
exempelvis ålägga en man som trakasserar sin förra hustru
eller sambo förbud att besöka eller på annat sätt kontakta
henne under viss tid. Om mannen överträder förbudet
utdömes straff av domstolen.
Ineffektiv lag
Besöksförbudslagens tillkomst var ett steg framåt men
dess utformning var tyvärr tvivelaktig. Lagen blev inte så
effektiv som man rimligen kunde begära. Kritik framfördes
också nästan omedelbart av bl.a. undertecknad. Kraven på
lagändring tilltog alltmer och framfördes i riksdagen av
samtliga oppositionspartier. Lagen borde skärpas
framförallt vid överträdelser av ålagt besöksförbud. På
särskilt initiativ av justitieutskottet kom lagändring till
stånd.
Rättslig omväg
Lagändringens syfte var att skapa möjlighet att
omedelbart frihetsberöva den person som överträder ett
besöksförbud. För att nå detta mål valde riksdagen en
rättslig omväg. Man höjde maximistraffet från sex
månaders till ett års fängelse för att skapa möjlighet att
anhålla och häkta enligt allmänna regler i rättegångsbalken.
Därigenom blir resultatet otillfredsställande.
Frihetsberövande torde nämligen regelmässigt inte kunna
komma ifråga, eftersom straffet vid överträdelse av
besöksförbud i normalfallet blir böter. Härigenom kvarstår
den rättsliga ineffektivitet som lagändringen skulle bota.
Rätt modell
En mera effektiv besöksförbudslag uppnås bäst på en
mera direkt väg. Till denna lag bör fogas en extra paragraf
av följande innehåll: ''Den som bryter mot ett besöksförbud
skall omedelbart anhållas eller häktas, om det ej är
uppenbart att skäl därtill ej förekommer.'' Resultatet blir då
att frihetsberövande kan ske i normalfallet. Denna modell
bygger då på en rättsteknik som står i samklang med
rättsinstitutet reseförbud, där överträdelse får motsvarande
konsekvenser enligt gällande regler. Sammanblandning
med reglerna om s.k. halvobligatorisk häktning borde
rimligen heller inte kunna ske.
Moderniserad kvinnofrid
Med den nu föreslagna förbättringen skulle
besöksförbudslagen inte längre behöva karaktäriseras som
''tandlös'' utan istället kunna bli ett verksamt bidrag till en
moderniserad kvinnofrid i vårt land.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att i lagen (1988:688) om
besöksförbud införa en paragraf med följande lydelse:
 25§
Den som bryter mot ett besöksförbud skall omedelbart
anhållas eller häktas, om det ej är uppenbart att skäl därtill
ej förekommer.

Stockholm den 11 januari 1991

Bengt Harding Olson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)