Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

Motion 1988/89:So296 av Lennart Andersson och Christina Pettersson

av Lennart Andersson och Christina Pettersson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89:So296

av Lennart Andersson och Christina Pettersson
(bådas)

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

I akuta situationer får socialnämnden eller polismyndighet besluta om
omedelbart omhändertagande av en missbrukare. Detta skall enbart kunna
ske när det finns ett omedelbart behov av åtgärder till följd av en allvarlig
situation.

I vissa kommuner har socialnämndens rätt att företa ett omedelbart
omhändertagande överförts till kommundelsnämnder. Det betyder att i en
del kommuner ett stort antal ordföranden för kommundelsnämnder har
denna rätt. Vi finner det otillfredsställande att en så allvarlig fråga, som att på
administrativ väg beröva någon friheten, på detta sätt överlämnas till en
mångfald av förtroendevalda. Rättssäkerheten och människors rätt till lika
behandling äventyras på detta sätt genom att olika praxis kan komma att
utformas i olika kommundelar i samma kommun.

Vi anser att socialnämndens rätt till omedelbart omhändertagande inte
kan överföras till kommundelsnämnder utan måste handläggas centralt av en
socialnämnd eller annat motsvarande centralt organ i kommunen.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lagändring som begränsar socialnämnds rätt till
delegering till kommundelsnämnd i ärende om omedelbart omhändertagande.

Stockholm den 24 januari 1989

Lennart Andersson (s)

Christina Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)