Beslut om åtal i brottmål

Motion 2003/04:Ju418 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning om reformering av reglerna för åtal enligt vad i motionen anförs.

Motivering

I brottmål utförs talan om ansvar för brott som ligger under allmänt åtal av allmän åklagare. Åklagare är riksåklagaren och under denne överåklagare, chefsåklagare samt kammaråklagare. Åklagarväsendet är uppbyggt i hierarkisk ordning med sex åklagarmyndigheter under Riksåklagaren. Enskild som berörs av ett brott har att i åtalsfrågan vända sig till allmän åklagare för beslut. Som regel fattas detta av kammaråklagare. Den som är missnöjd med beslutet kan vända sig till överåklagaren och i sista hand Riksåklagaren. Någon lagreglering finns inte och åklagarna är ej skyldiga att motivera sina beslut.

Allmänt sett kan sägas att åklagarväsendet i huvudsak präglas av enhetlighet och samförstånd innebärande att åtalsbeslut sällan ändras. Inte heller är det särskilt lätt för en utomstående att avgöra om åtalsbeslutet verkligen är välgrundat. Tjänstemännens beslut kan prövas av Justitiekanslern (JK) och Justitieombudsmannen (JO) men dessa instanser synes sällan rikta kritik mot särskilda åklagare.

Det ovan sagda har från tid till annan medfört kritik mot åklagarnas sätt att agera. Särskilt har synpunkter framförts att åklagarna har en benägenhet att alltför lätt lägga ner åtal. Kanske kan det bero på att man har alltför höga krav på att vinna framgång i rätten. Möjligen skulle det vara av värde att åtalsfrågan prövades utanför åklagarväsendet, vilket förekommer i andra rättsordningar.

Stockholm den 6 oktober 2003

Ragnwi Marcelind (kd)

Peter Althin (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Yvonne Andersson (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)