Beskattningen av pensionärer

Motion 1993/94:Sk355 av Lennart Brunander och Stina Gustavsson (c)

av Lennart Brunander och Stina Gustavsson (c)
Skatteregler slår ibland fel, det uppstår konsekvenser
som egentligen inte var menade. Pensionärer drabbas
ibland av beskattning som upplevs som orimlig därför att
reglerna är så okänsliga. I denna motion tar vi upp två
frågeställningar, den ena har att göra med den 22-
procentiga egenavgiften som pensionerade egenföretagare
fick i anslutning till skatteomläggningen 1990. Den andra är
hur ett höjt taxeringsvärde påverkar det komunala
bostadstillägget, KBT.
Egenavgifter för pensionärer
När den socialdemokratiska regeringen ändrade i
skattesystemet sades bl.a. att det skulle bli en förenkling.
När man sedan skulle finansiera de förändringar som
gjordes blev nya grupper drabbade, det blev ibland
krångligare och dessutom orättvist. En grupp som blev
drabbad var pensionärer som fortfarande hade kvar en viss
inkomst från en verksamhet som man bedrivit. Det är då
viktigt att i detta sammanhang påpeka att merparten av
dessa pensionärer har en låg pension därför att de under sin
aktiva tid haft en låg inkomst. Däremot har man sparat i sin
fastighet för att trygga sin ålderdom.
Genom omläggningen 1990 tas nu ut en löneskatt om
22,2 procent för inkomster som en pensionär erhåller från
sin fastighet t.ex. ett arrende för en jordbruksfastighet.
Därutöver får vederbörande betala kommunalskatt.
Skatten blir då över 50 procent på denna inkomst. Den som
istället har motsvarande inkomst i form av ränta på ett
kapital betalar endast 30 procent i skatt.
Det har genom de förändringar som skett uppstått en
orättvisa och den bör rättas till. Regeringen bör ges i
uppdrag att göra en översyn av de aktuella reglerna så att
skatteuttagen blir rättvisa.
Kommunalt bostadstillägg för pensionärer
För att pensionärer ska kunna bo bra finns det ett
bostadstillägg för pensionärer. Storleken på KBT är
beroende på vilken pension man har och om man har
förmögenhet.
För den som 1993 hade KBT och dessutom ägde en
jordbruksfastighet kan det hända att för 1994 utgår inget
KBT. Orsaken till detta är att taxeringsvärdena på
jordbruksfastigheter och även annan fastighet höjts mycket
kraftigt. Förmögenhetshöjningen kan vara så stor att KBT
helt uteblir, sådana fall är inte ovanliga. Detta är enligt vår
uppfattning otillfredsställande. Pensionärens situation har
inte förändrats, pensionen är densamma vilket innebär att
det inte finns mer pengar att leva av. Det borde finnas regler
som gör att ett höjt taxeringsvärde inte slår igenom på detta
sätt, gamla människor sätts i en mycket besvärlig situation
och det är otillfredsställande.
Regeringen borde göra en översyn av hur
skatteändringar och andra ekonomisk-politiska åtgärder
och beslut drabbar pensionärer och utarbeta förslag till
ändringar i såväl skattelagstiftningen som i reglerna för
kommunalt bostadstillägg för pensionärer.

Hemställan

Med hänvisning till anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att den gör en översyn
av hur skatteregler och regler för KBT berör pensionärer
enligt vad i motionenanförts.

Stockholm den 24 januari 1994

Lennart Brunander (c)

Stina Gustavsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)