Beskattning av ideella föreningar

Motion 1999/2000:Sk651 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Av lagen om statlig inkomstskatt framgår att ideella föreningar är
befriade från inkomstskatt för sådan inkomst som hänför sig till särskild
förvärvsverksamhet avseende rörelse och som till huvudsaklig del härrör
från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens
allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för
ideellt arbete.
Ovanstående reglering i skattelagstiftningen har under senare år lästs och
tolkats av föreningsledare runt om i landet. Hur kommer det sig?
Det beror på att ideella föreningar, som idag bedriver en omfattande
verksamhet inom idrott, kultur, sociala verksamheter med mera, numera är
beroende av att hitta kompletterande finansiering till sin verksamhet. Även
om många föreningar uppbär kommunalt eller statligt stöd för sin verk-
samhet, så är det oftast numera så att merparten av föreningarnas verksamhet
finansieras genom ideella insatser eller genom lotterier och arrangemang.
Under nästan hela 90-talet har försämrad ekonomi i kommunerna lett till
att föreningsstödet har minskat och att inte minst barn- och ungdoms-
verksamhet blivit än mer beroende av lotteriförsäljning och andra inkomst-
bringande arrangemang. Tyvärr visar det sig då att vår nuvarande skatte-
lagstiftning leder till vissa problem för föreningarna.
Flera föreningar har upptaxerats i efterhand då skattemyndigheterna
bedömt att rock-konserten, basaren eller marknaden inte uppfyllt de krav
som ställs för att åtnjuta skattefrihet. Samtidigt är tolkningen inte alldeles
enkel. Är den traditionella rock-konserten, där överskottet går till barn- och
ungdomsverksamheten, skyldig att betala skatt på överskottet? Vilka kriterier
ställs för att en verksamhet ska bedömas tillhöra de som "av hävd" kan
utnyttjas som finansieringskälla? Frågorna är många och svaren inte
entydiga.
Det är mot den bakgrunden som vi anser det nödvändigt att skattereglerna
för stiftelser och ideella föreningar nu revideras till en modern skattelag-
stiftning, där den sociala sektorns och ideella föreningslivets särart kan
utvecklas. Ur vår synpunkt så är det önskvärt att skattelagstiftningen är så
utformad att den stimulerar ideellt föreningsengagemang och underlättar
kompletterande finansiering.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av en förändrad lagstiftning för ideella
föreningar.

Stockholm den 27 september 1999
Tomas Eneroth (s)
Carina Adolfsson (s)
Lars Wegendal (s)
Ann-Kristine Johansson (s)
Helena Frisk (s)
Mariann Ytterberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)