Bergslagspendeln

Motion 2009/10:T496 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för utveckling av Bergslagspendeln.

Motivering

Tillgången till bra kommunikationer är och kommer alltid att vara en avgörande faktor för ett samhälles möjligheter till en positiv utveckling. Det gäller inte minst alla de små och medelstora orter runtom i Sverige som under långa perioder brottats med negativ befolkningsutveckling och hög arbetslöshet. Ett bra exempel på detta är Tåg i Bergslagen som har stor betydelse för hela den mellansvenska regionen från Gävle i norr ned till Hallsberg och Laxå i söder. En i sammanhanget annan viktig sträckning, som inte direkt ligger under Tåg i Bergslagen, utan kan sägas komplettera den, är Genvägen i Bergslagen med sträckning från Borlänge till Karlstad.

Tåg i Bergslagen har efter en trevande start utvecklats på ett väldigt positivt sätt under de senaste åren. Resandet har ökat, flera nya stationer har öppnats och punktligheten i trafiken har ökat markant.

Nu kan trafiksystemet äntligen spela den roll som regionförstorare och utvecklare för Bergslagen som var och är den grundläggande tanken med Tåg i Bergslagen.

I samband med utvärderingen av de gångna åren har man sett flera vägar till bättre tågtrafik för resenärerna, och man arbetar nu tillsammans med trafikhuvudmännen för att bland annat samordna tåg och busstrafik på ett bättre sätt. Tillsammans med dessa och andra näraliggande trafikhuvudmän har man också genomfört upphandling av ett nytt framtidsinriktat biljettsystem som kommer att ge möjlighet till ett gränslöst resande i Bergslagen kopplat till Mälardalen och Västsverige.

Tåg i Bergslagen har i samarbete med Banverket drivit på utvecklingen av stationsmiljöer och trafikantinformation på stationerna. Nya stationer har tillkommit i Torsåker, Ställdalen, Storå och Avesta centrum. På olika sätt försöker man nu underlätta och förbättra möjligheterna för innevånarna i Bergslagen att nyttja tåget som bas för kollektivresandet.

Ett nytt femårsavtal med Rikstrafiken är tecknat till 2011. Upphandlingen av Tåg i Bergslagens trafik är också avslutad och ett nytt femårsavtal är tecknat med Tågkompaniet AB.

Regeringen har i sin infrastrukturproposition valt att prioritera investeringar i vägnätet. När Banverket inte ens får kompensation för kostnadsökningar, innebär det uteblivna investeringar och underhåll. Det leder till sämre punktlighet och andra störningar i trafiken, vilket i sin tur påverkar resandet. Järnvägsnätet behöver pengar till upprustning av befintliga banor och stöd till trafikering av dem för att underlätta arbetspendling och andra tågresor. Det är beklagligt att ambitionerna från oppositionstiden nu är bortglömda.

Sverige behöver en transportpolitik, vars mål är ett ekologiskt hållbart transportsystem. Järnvägen är ett miljövänligt transportslag som måste användas i högre utsträckning om vi ska kunna minska utsläpp av klimatgaser. Regeringens politik visar att den inte tar denna fråga på allvar.

Vi kan inte nog betona vikten av att regioner, som är beroende av Tåg i Bergslagen, ges möjlighet att utvecklas med vetskapen om att trafiksystemen är trygga och stabila över tid. Det är som tidigare sagts en avgörande förutsättning för en bra utveckling för både befolkning och företagsamhet i dessa bygder.

Stockholm den 2 oktober 2009

Lennart Axelsson (s)

Kurt Kvarnström (s)

Olle Thorell (s)

Raimo Pärssinen (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)