Bergslagspendeln

Motion 2009/10:T211 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)

av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för upprustning av Bergslagspendeln.

Motivering

Antalet passagerare ökar ständigt på Bergslagspendeln från Ludvika till Västerås. Framförallt sträckningen Fagersta–Västerås har på morgonturen och under sen eftermiddag fulla tåg tack vare skolelever som reser till och från Västerås.

Allt fler väljer dessutom i dag att ta tåget, när de vill och behöver resa längre sträckor allt under förutsättning att tåg- och restiderna stämmer överens med de krav och önskemål som resenärerna har när det gäller att förflytta sig från en ort till en annan. Tåget måste dessutom tidsmässigt vara ett bättre resealternativ än den egna bilen.

Från Västerbergslagens, Ludvika och Smedjebackens kommuner har vi möjlighet att resa med Bergslagspendeln via Fagersta och ytterligare ett antal orter i Västmanland till Västerås och där efter tågbyte resa vidare till bland annat Stockholm. Bergslagspendeln är ett viktigt och bra alternativ, inte minst ur miljösynpunkt, till att ta bilen till Västerås eller Stockholm.

Järnvägslinjen i fråga är dessutom mycket viktig för godstrafiken. För närvarande trafikerar sex godståg per dygn nämnda järnväg, godståg som går till och från Ovakos anläggning i Smedjebacken. Ett par av godstågen är bland de tyngsta som trafikerar svenska järnvägar. Från Ovakos sida finns dock önskemål om att kunna lasta ut än mer gods per tåg, vilket omöjliggörs av att banvallen inte kan bära mer 1 600 ton.

Ett önskemål från såväl Ovako som från Västerbergslagen i övrigt är en satsning på Bergslagspendeln i så måtto att banvallen förstärks och att det blir en helsvetsad räls. Detta skulle ge möjlighet till tyngre tåg.

Med en helsvetsad räls blir dessutom åkkomforten för resenärerna betydligt förbättrad.

Önskvärt är dessutom att Banverkets medelstilldelning möjliggör att en del av kurvorna på sträckningen Ludvika–Västerås byggs bort för att tågen skall kunna hålla en något högre hastighet och därigenom ge en kortare restid till Mälardalen och Stockholm.

Av miljöskäl är det positivt om allt fler människor väljer att ta tåget och att alltmer gods körs på järnvägen. Men för att detta ska bli fallet i större utsträckning på Bergsslagspendeln behövs en statlig prioritering även på nämnda bansträckning.

Stockholm den 25 september 2009

Carin Runeson (s)

Kurt Kvarnström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)