Bergslagspendeln

Motion 1992/93:T532 av Iréne Vestlund m.fl. (s)

av Iréne Vestlund m.fl. (s)
Bergslagspendeln, dvs. järnvägsförbindelsen mellan
Ludvika och Västerås, är i dag under utbyggnad.
Transportsystemens uppbyggnad och funktion är av vital
betydelse för Västerbergslagens framtid. Det är av stor
betydelse att tillfredsställande resstandard uppnås för
näringslivets tjänsteresor, arbetsmarknadssamverkan,
pendling och tillgänglighet till högre studier.
Vi ser det som angeläget att den inledda upprustningen
skall kunna fullföljas. Till det ursprungliga objektet har dels
nya objektdelar tillkommit, såsom fjärrblockering
Ramnäs--Ludvika, vägskydd, rundspår m.m. Dels har
uppräkning skett av priset och en tillkommande avvikelse
i beräkningarna. Med nuvarande anslagsram kan inte hela
objektet fullföljas inom överskådlig tid, till förfång för den
fortsatta utvecklingen av Västerbergslagen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att den fortsatta utbyggnaden av
Bergslagspendeln måste fullföljas.

Stockholm den 22 januari 1993

Iréne Vestlund (s)

Inger Hestvik (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Leo Persson (s)

Odd Engström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)