Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden

Motion 1992/93:T340 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)

av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)
För närvarande pågår ett arbete inom vägverket med att
till regeringen föreslå ett nationellt stamvägnät med
målstandard för och investeringar i detta. Arbetet kommer
att slutföras i god tid innan de nya flerårsplanerna börjar
gälla 1994-01-01.
Det preliminära förslag som lagts skall kompletteras
med ytterligare två strategiska förbindelser. Det gäller en
förbindelse från E 4 i Östergötland mot Sydsverige samt en
från södra Norrlandskusten med en anslutningspunkt till E
4 i Östergötland.
Vad avser förbindelsen från södra Norrlandskusten finns
i huvudsak två alternativa sträckningar,
''Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden'' dvs sträckan
Söderhamn/Hudiksvall--Falun/Borlänge--Örebro--
Motala--Ödeshög samt alternativet ''Räta linjen'', dvs
sträckan Gävle--Västerås--Norrköping.
De dominerande godsströmmarna till och från norra
Sverige går diagonalt från Norrlandskusten via Bergslagen
mot västkusten, Sydsverige och övriga Europa. Längs
Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden finns två av SJ:s
största godsterminaler -- Hallsberg och Borlänge -- vilket
ger goda möjligheter till samordning av långväga
godstransporter. Kombiterminaler finns i Gävle, Borlänge,
Örebro och Jönköping.
Företag inom bilgodsförmedling anger klart att orter
som har kombimöjlighet är attraktivare som
lokaliseringsort för framtida godsflöden. Just möjligheten
att få kombinationer mellan transportmedel anges som
mycket viktigt. Detta talar för
Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden.
Bilgodsförmedlingsföretagen anger överlag att tillväxten
sker i de terminalorter som redan är stora, främst Örebro,
Sundsvall, Jönköping samt Malmö och Göteborg. Detta
talar för Bergslagsdiagonalen och inte för Räta linjen. Just
orterna Sundsvall, Örebro och Jönköping blir de stora
brytpunkterna i fraktarnas rikstäckande trafik i ett ''hub-
system'' (trafiksystem med stor centralpunkt och ''ekrar'' av
trafik ut).
Vägstråkets ''omland'' eller upptagningsområde för
regionalt producerat gods är också betydelsefullt.
Bergslagsdiagonalen har genom sitt västliga läge, ett
bredare sådant. Exempelvis har den stor betydelse för
Värmlandstransporterna.
Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden främjar på ett
bättre sätt än Räta linjen regional balans. Flera regioner
med allvarliga strukturella problem skulle få en injektion
och ges reella ekonomiska incitament till nya
företagsetableringar.
En högklassig Bergslagsdiagonal/Askersundsled löser
flera tätortskonflikter och ger stora miljövinster i bl a
Vadstena, Motala och Ludvika.
Den planerade Västerleden i Stockholmsområdet talar
också för att vägförbindelsen från södra Norrlandskusten
med anslutningspunkt till E 4 i Östergötland dras längre
västerut än Räta linjen.
Ett antal starka skäl talar för att
Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden skall ingå i
stamvägnätet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upptagande av
Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden i stamvägnätet.

Stockholm den 25 januari 1993

Rose-Marie Frebran (kds)

Ulf Björklund (kds)

Roland Lében (kds)

Pontus Wiklund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)