Bergslagsbanan

Motion 2009/10:T332 av Peter Hultqvist m.fl. (s)

av Peter Hultqvist m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utpeka Bergslagsbanan som nationellt godsstråk och att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar utmed densamma.

Motivering

Bergslagsbanan som omfattar järnvägssträckningen Falun–Borlänge–Frövi–Ställdalen–Kil är ett viktigt godstrafikstråk. Inte minst det faktum att det efter banan ligger flera tunga industrier inom branscher som papper och stål understryker detta. Därför är Bergslagsbanan också en naturlig bana för att ta hand om de ökande godsmängderna inom Mellansverige och Bergslagen.

Den stråkstrategi som arbetet med att utveckla Bergslagsbanan ingår i syftar till att skapa möjlighet för snabba och effektiva transporter. Investeringar i Bergslagsbanan leder till förbättrade förutsättningar för industrin och gagnar på så vis sysselsättning och exportinkomster. Detta är ett faktaförhållande som gör att investeringar utmed banan bör prioriteras inom ramen för Banverkets planering.

När det gäller konkreta projekt utmed banan så bör det omnämnas att spårbyte och ny fjärrblockering på sträckan Ställdalen–Kil nu är planerade. Detta leder till en ökad trafik väster om Vänern, vilket i sin tur leder till en större belastning på sträckan Falun–Borlänge samt Borlänge bangård. Det understryker ett ökat investeringsbehov på denna del av banan.

Behovet av dessa investeringar styrks ytterligare av det faktum att sträckan Falun–Borlänge redan är en av landets hårdast belastade enkelspårssträckor. Uppgifter från banverket visar att var fjärde godsvagn i landet varje dag passerar genom Borlänge.

Viktiga åtgärder som nu bör omnämnas är:

  • Behov av förbättrad anslutning till Kvarnsvedens pappersbruk.

  • Uppgradering av sträckan Borlänge–Ludvika.

  • Utökad kapacitet vid Borlänge bangård genom fyra till sex nya ankomstspår.

  • Förbättringar och utökad kapacitet på sträckan Storvik–Falun–Borlänge.

  • Satsning på dubbelspår mellan Falun och Borlänge. Projektet kan inledas med bygge av ett partiellt dubbelspår.

Bergslagsbanan bör i framtiden dels prioriteras investeringsmässigt, dels ingå som en naturlig del i det nationella godstrafiknätet.

Stockholm den 1 oktober 2009

Peter Hultqvist (s)

Anneli Särnblad (s)

Carin Runeson (s)

Hans Unander ()

Kurt Kvarnström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)