Bemanningsriktlinjer inom förskolan

Motion 2022/23:1482 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga tydligare bemanningsriktlinjer inom förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förskolan är en avgörande samhällsinstitution för att erbjuda barn en trygg omsorg, för att stimulera deras utveckling och lärande. Den är också central för att utjämna barns livschanser och för hur skolgången senare kommer att utvecklas.

Barn som har gått på förskolan lyckas bättre i skolan och detta blir särskilt viktigt för de som inte har samma möjligheter att få stöd för sin utveckling i hemmiljön. Förskolans kompensatoriska uppdrag är stort och har en stor inverkan på att öka likvärdigheten så att barn med de största behoven får rätt stöd tidigt. Forskning visar att ju tidigare insatser sätts in desto större blir utdelningen för samhället.

Antalet barn per årsarbetare inom förskolan har ökat avsevärt under de senaste tre decennierna, från 4.4 barn 1990 till 5.1 barn 2018. Detta beror dels på besparingar, dels på att antalet barn i förskolan har ökat utan att personal tillkommit i samma utsträckning. Till detta kommer att barnens vistelsetider, det vill säga tiden de varje dag spenderar på förskolan, har förlängts vilket inte ryms i siffrorna. Detta motsvarar en sänkning av personaltätheten med ytterligare 7 procent.

För att förskolan ska kunna leverera tillräcklig kvalitet och kunna fullfölja sitt kompensatoriska uppdrag krävs det en ökad personaltäthet. För att öka personaltätheten krävs i sin tur ökade resurser. Den socialdemokratiska regeringen prioriterade i en lång rad av år just ökade resurser till landets kommuner, inte minst för att kunna minska barngrupperna i förskolan. Små barn anknyter utöver till de viktigaste anhöriga i hemmiljön även till personalen och till barngruppen. En adekvat bemanning är avgörande för att tillgodose barnens behov. Adekvat bemanning innebär såväl tid att utföra arbetet som kunskaper i social omsorg och pedagogik. Bemanning är också en förutsättning för saker som ger kvalitet åt verksamheten; utflykter i naturen, att lösa konflikter och göra värdegrundsarbete i linje med förskolans läroplan samt inte minst för att fånga upp barn som har behov av särskild omsorg och stöd i sin utveckling.

Personaltätheten är avgörande för barnens utveckling, men det skiljer sig åt i olika delar av landet och kommunernas ambitioner ser väldigt olika ut. Det behövs likvärdighet och en generell förbättring av personaltätheten.

 

 

Gunilla Svantorp (S)

Zara Leghissa (S)

Mirja Räihä (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jessica Rodén (S)

Jennie Nilsson (S)

Marianne Fundahn (S)

Paula Holmqvist (S)

Johan Andersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)