Beloppsgränsen vid avdrag för resor

Motion 2018/19:1949 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda avdraget för resor i deklarationen i syfte att inte missgynna de resenärer som saknar tillgång till kollektivtrafik, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslog i sin budget för 2017 att beloppsgränsen vid avdrag för resor mellan bostaden och arbets- och utbildningsplatsen höjs från 10000 till 11000 kronor per år.

Så som reseavdraget är konstruerat idag slår det hårt mot de människor som bor landsbygden och som inte har något annat val än att köra bil till och från sitt arbete. Bor man i en stad eller på en större ort finns det som oftast en utbyggd kollektivtrafik att tillgå vilket gör att det är lättare att välja bort bilen när avdragsmöjligheterna försämras. Detta är positivt i storstäder då biltrafiken minskar och miljön förbättras. Men befinner man sig exempelvis i områden där man inte har något annat alternativ än bilen, så blir det än mer kostsamt. I skogslänen och andra delar av Sverige är avstånden oerhört stora. Människor som bor på gles- och landsbygden får ofta pendla långa sträckor dagligen för att komma till och från sina arbetsplatser.

Minskade möjligheter till skatteavdrag för bilresor bidrar ytterligare kostnader för landsbygdens invånare. Det ökar åter klyftan mellan de som bor i staden respektive omlandet och är inte acceptabelt. I Norge och Danmark hade man tidigare ett system som liknar det i Sverige. Där har man idag reseavdrag som enbart beror på avståndet mellan hem och arbetsplats. Det har dessutom gjort att fusket i sig i stort har upphört, eftersom den avdragsmodellen är enklare att kontrollera.


För att alla ska ha likvärdiga möjligheter till arbetspendling kan det inte vara rimligt att öka kostnaderna för dem som har längst att pendla. Vi borde därför utreda ett nytt system för reseavdrag som baseras på avstånd och utan beloppsgränser.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)