Bekämpning av mygg

Motion 2013/14:MJ445 av Per Bill och Lars Beckman (M)

av Per Bill och Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till bekämpning av mygg.

Motivering

Vi ser mycket positivt på att regeringen avsatte medel inför årets sommar för att säkra finansieringen av åtgärder för att begränsa massförekomsten av översvämningsmyggor i nedre Dalälvsområdet. Möjligheter att utnyttja ekonomiska medel för Länsstyrelsen i Gävleborgs län har erhållits från Naturvårdsverket samt Statens jordbruksverk. Vi vill understryka vikten av att det även inför sommaren 2014 finns medel att tillgå för bekämpningen av mygg.

Såsom vi tidigare skrivit har massförekomsten av stickmyggor vid nedre Dalälvsområdet gjort förhållandena olidliga för människor och djur. Utan bekämpning får myggen även stora negativa konsekvenser för det lokala näringslivet, och både turist- och lantbruksnäringen drabbas hårt. Då stickmyggorna kan flyga upp till 15 km riskerar allt fler områden att drabbas de kommande åren om inte bekämpningen får fortsätta.

Ett effektivt sätt att bekämpa den stora mängd mygg som vi nu upplever är att även i fortsättningen använda ämnet BTI. Alliansregeringen har även givit tillstånd för biologisk bekämpning av mygglarver med medlet Vectobac G, vilket är välkommet. För att få använda medlen krävs att man kan uppmäta vissa nivåer av mygg per natt. Vi vill här betona vikten av snabb handläggning av Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Om ansvariga myndigheter inte ger klartecken för användning av bekämpningsmedlen i tid riskerar man att missa chansen att bekämpa säsongens kläckning, vilket i sådana fall gör att insatsen till slut blir näst intill verkningslös.

Samtidigt är det viktigt att vi ständigt utvärderar de bekämpningsmetoder vi använder oss av idag, så att vi kan garantera att de är långsiktigt hållbara för natur, djurliv och samhället.

Moderaterna fortsätter att se allvarligt på den oro som många människor uttrycker. Med tanke på den rådande situationen vore det önskvärt med en översyn av möjligheten till myggbekämpning även under kommande sommar. Det är grundläggande för tillvaron hos de boende i de berörda områdena, och för att besöksnäringen inte ska drabbas negativt.

Stockholm den 25 september 2013

Per Bill (M)

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)